(no subject)

Ropcea şi campaniile bucovinene
   DRAGOŞ OLARU

    Una din cele mai interesante pagini, adăugată la istoria satului Ropcea este cea scrisă de marele nostru cronicar Ion Neculce şi care se referă la campania regelui Poloniei Sobieski din anul 1691. Personalitatea proeminentă a lui Ioan Sobieski predomină ultimul sfert al veaculului al XVII-lea, în care regele conştient de importanţa ce o avea regatul său atât în conflictele interne ale ţărilor europene, cât mai cu seamă în rezolvarea problemei stăpânirii Principatelor Române. Problema era de un interes vital şi pentru Turcia, care era de facto suzeranul Ţărilor Române. Sobieski, după ce primi o lovitură dureroasă din partea otomanilor prin pierderea Cameniţei la 1672, a căutat, mai întâi izolat, apoi în cadrul Ligei Sfinte, să arunce puterea otomană dincolo de Dunăre, astfel să-şi păstreze stăpânirea asupra Ucrainei ca apoi să-i fie mai uşor să cucerească Moldova şi Ţara Românească. Marile planuri de expansiune polonă întâmpinau o statornică împotrivire la curtea din Viena, dar mai cu seamă politica iscusită a domnilor români, care, strânşi în cleştele rivalităţii polono-austriece, au zădărnicit încercările lui Sobieski de a-şi întinde stăpânirea până la Dunăre. În timpul acestor campanii domnii Ţărilor Române, pornind de la convingerea generală că „suntem o ţară mică şi fără de oameni, neputincioasă şi fără de ajutor de nici o parte, iar turcii sunt puternici, mari şi biruiesc lumea de la Răsărit până la Apus”, executau în tăcere ordinele Porţii şi căutau în taină apropieri temporale cu creştinii europeni, după cum înclina într-o parte sau alta cumpăna războiului. Domnii români erau însă conştienţi de pericolul catolicizării ţărilor lor în caz de biruinţă a Ligei Sfinte asupra otomanilor a căror jug, deşi insuportabil, era mai uşor de suportat atăt timp cât turcii nu se amestecau direct în conducerea principatelor şi în credinţa strămoşească creştină.
   Atunci la 1691 oştirile polone au pătruns în Moldova în trei coloane. Una era îndreptată spre Cernăuţi, a doua de-a lungul Prutului spre Bugeac şi a treia, comandată de însuşi craiul Sobieski, a pornit din Sniatyn spre Iaşi. Ajungând la Târgu-Frumos Sobieski hotărăşte să cucerească şi Cetatea-Neamţului, pe care după multe greutăţi o stăpâneşte la 14 octombrie 1691. Dar fiindcă toamna era foarte înaintată el se îndreaptă spre Suceava de unde se retrage spre ţara lui prin „bucovinele mari” dintre Siret şi Prut.  Iată cum descrie cronicarul acest moment: „Ş-au venit craiul cu obuzul pe la Botăşeni şi pen Cotnari păn la Târgul Frumos, şi de la Târgul Frumos iar s-au întorsu la ţara lui, că era vreme de toamnă. Şi atunce, întorcându-să, au lăsat oaste cu bucate în cetate, în Neamţu şi-n Suceavă, în mănăstirea arminească, şi-n Agapia în mănăstire, şi-n Săcul, şi-n Câmpul Lungu, şi-n Hangu. Şi când au agiunsu cu obuzul pe Siret pe la Ropcea, aşe i-au lovit o ploaie cu ninsoare, de  i-au ţinut acel vicol vr-o trei patru zili, de-au murit oastea mai bine de giumătate, îngheţată şi leşinată, că era pe la noiemvrii. Iar caii le-au murit toţi din obuz, de le-au rămas carele şi carăteli şi puşcile cele mari toate la Ropcea. Zic că nice craiul mai n-au fostu având cal să-ncalece. De abie au mărsu păn la Sletin, că i-au fostu lovitu mânia lui Dumnezeu, de nu era numai vicolul, ce-i lovise şi o boală, de murie şi oameni şi cai. Şi la anul, de primăvară, au trimis din Ţeara Leşască de-au luat puşcele de la Ropcea.” (Letopiseţe II, p. 239; Ion Neculce, O samă de cuvinte. Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţia a doua, revăzută Chişinău, Cartea moldovenească, 1974, pag. 145-146)
Despre campania regelui Sobieski în Moldova ne oferă date foarte importante şi puţin cunoscute până acum cronicarul polon N. Diakowski în „Diariusz”-ul său, care a fost publicat de către I. U. Niemcewicz în Zbior pamietnikow o dawney Polszcze, tom V, pp. 225-280, prima ediţie 1830. La sfârşitul „Diariusz”-lui său Diakowski relatează despre aşa numitele „campanii bucovinene” ale lui Sobieski. Cei drept prima campanie, cea de la 1685, a avut loc în absenţa regelui şi a fost condusă de către hatmanul Iablonowski şi deşi turcii au avut o armată de aproape 80.000 faţă de cea a lui Iablonowski de 10.000, polonejii au reuşit să se retragă la Sniatyn, asiguraţi pe din părţi de iazuri, bahne şi apa Prutului, fără mari pierderi.
Bătălia cea mare s-a dat în apropierea Boianului între 1 şi 9 octombrie. Tabăra leşească, „avea în spate Prutul şi mlaştini de netrecut, în faţă un deal cu o pădurice şi un şanţ strâmt, adânc şi băhnos, înconjurând aproape întreaga tabără, la stânga un şes de o jumătate leghe până în pădurea Bucovinei, iar la dreapta o mlaştină traversată de părăul Huceul, cu un pod solid şi o moară stricată” (După Ion I. Nistor, Lagărele dela Lenţeşti şi Şerăuţi şi „campaniile bucovinene” ale regelui Sobieski, Cluj, 1931, p. 302). Fiind mereu atacaţi de turci, tatari şi moldoveni polonejii sunt nevoiţi în noaptea spre 9 octombrie să facă câteva poduri peste mlaştinile din spate, asigurându-şi astfel retragerea. Domnul Moldovei Constantin Cantemir cu oştenii săi a dat dovadă în această luptă de vitejie războinică, mult apreciată de turci. Cu mari pierderi, hărţuiţi din toate părţile, polonii au reuşit totuşi la 11 octombrie să ajungă la lagărele de la Lenţeşti, unde se simţiră într-o oarecare siguranţă.
Campania a doua a avut loc în anul următor, 1686, sub conducerea nemijlocită a lui Sobieski, cănd polonii, în armata cărora serviau mulţi moldoveni ( Turculeţii, Davidel, Burlă, Moţoc), au ocupat o bună parte din nord-vestul Moldovei cu cetatea Sucevii şi cu Cernăuţii. Astfel Turculeţ-cel-Mic comanda la Cuciur, iar Turculeţ-cel-Mare ocupase Banila, ca la 1687 să fie numit „rohmistru” şi staroste de Cernăuţi. Nicolae Costin arăta că polonii “în Agapia, în Secul, în Neamţ şi Cetatea Sucevii şi prin toate mănăstirile care sunt în sus şi în Câmpulung şi în Cernăuţi, şi în Lenţeşti şi Orăşeni, au pus steag de joimiri, făcând pălănci şi parcane de apărare” ( După N. Iorga, Studii şi Docimente, XI, p. 175).
Important este de menţionat că la retragerea polonilor din Moldova în 1687 regele a fost însoţit de mitropolitul Dosoftei, care a trecut şi el probabil pe la Ropcea, drumul acesta, fiind cel mai bun şi mai convenabil pentru o retragere directă spre Polonia, adică de la Suceava prin Siret, Tomeşti, Carapciu, Ropcea, Storojineţ, Broscăuţi, Hliniţa, Şipeneţ spre Sniatyn şi Kolomeia.
Icoana Maicii Domnului cu pruncul Isus în braţe, pictată în stil bizantin pe pânză întinsă pe scândură, căptuşită cu mătasă şi ferecată în argint, donată în anul 1587 mănăstirii Suceviţa de episcopul Rădăuţilor Gheorghe, a fost şi ea furată pe timpul invaziei regelui Sobieski şi dusă pe drumul Ropcei în Polonia. Ceva mai târziu ea a fost răscumpărată de la poloni de boerul Iordachi Mihăilescu, care o restitui mănăstirii.
E posibil că pe la Ropcea au fost duse în Polonia şi moaştele Sf. Ioan cel Nou, ridicate ca pradă de război de la Suceava. În 1686 regele Sobieski le duce mai întâi la Stryi în Galiţia, iar după 4 ani la Zolkiev, lângă Lvov, unde au stat aproape 100 de ani până la 1783. În acest an împăratul Austriei Iosif al II, împlinind dorinţa repetată a românilor bucovineni să elibereze moaştele sfântului din mănăstirea lor şi să le  restituie populaţiei ortodoxe a Bucovinei. În urma acestui ordin împărătesc ele au fost aduse cu mare alai militar şi cu muzică până la graniţa Bucovinei, la Nepolocăuţi, unde fură întâmpinate şi luate în seamă de clerul şi poporul creştin ortodox al Bucovinei, în frunte cu episcopul Dositei Herescu, şi aduse apoi cu mare pompă religioasă la Suceava, unde fură iarăşi aşezate în biserica Sf. Gheorghe.  
Dar să revenim la cronica lui Diakowski pentru a înţelege punctul de vedere al unui membru din tabăra adversă referitor la evenimentele de la Ropcea din toamna anului 1691. „Aceasta s-a sfârşit rău de tot, deşi regele era faţă, fiindcă nu inamicul, ci ploile torenţiale ce cădeau neîntrerupt zi şi noapte, precum şi viforniţele cu zăpadă, nimiciră trupele noastre. Noi pătrunserăm în Bucovina, venind de la Suceava. În urma ploilor orice adâncătură de teren, orice pârău deveni o Dunăre; nu găsiai nicăirea un loc uscat, ca să poţi aţâţa focul, nicăiri scut şi adăpost contra viforniţei năprasnice. De sus turna ca din cofă, iar jos la picioarele noastre apele săltau în valuri; furaje pentru cai nu se mai găseau de loc, cu un cuvânt pretutindeni se resimţea o mizerie înspăimântătoare. Şi ce era mai grozav, caii mureau de foame şi de frig, aşa că rar care dintre ai noştri se mai putea întoarce călare acasă, şi dacă se şi întorcea cu cal cu tot, n-avea nici o hasnă din cal, căci calul pirea.
Din pricina lipsei de animale de tracţiune, tunurile şi furgoanele cu muniţii n-au putut fi mişcate din loc, ci au trebuit să rămână îngropate în Bucovina, de unde numai hăt târziu au putut fi ridicate şi duse în Polonia de stolnicul coroanei Galecki, care ajunsese mai apoi voevod de Kalicz. Chiar caleşa regală era trasă de boi până ce sosiră caii de ajutor din partea starostiilor ce fuseseră proprietatea regelui. Dar acestea nu ajunse în stăpânirea lui de când domnea ca rege, ci din vremea când era stegar al coroanei, mareşal al coroanei şi hatman precum scrie la biografia lui: „Bellator, post signa ferens, post Scipio, Dux, Rex.”
Eu n-am mai aşteptat sfârşitul acestei campanii, ci am pornit din Suceava cu cele trei steguleţe ale noastre; eu cu al meu şi ambii Turculeţi cu ale lor, îndată ce văzusem cum merg treburile şi bănuiam ce mai putea să se întâmple”. (După Ion I. Nistor, Lagărele dela Lenţeşti şi Şerăuţi şi „campaniile bucovinene” ale regelui Sobieski, Cluj, 1931, p. 8)
Informaţii deosebit de preţioase despre aceste evenimente se află în corespondenţa nunţiilor apostolici din Varşovia trimisă de la 1672 şi până la 1699 cardinalului secretar de stat la Roma, corespondenţă ce se păstrează astăzi la Arhivele Vaticanului. În anii 1927-1928 tânărul istoric clujean Ioan Moga a avut posibilitatea să cereceteze şi să copieze acest valoros material documentar pe care mai târziu l-a folosit în lucrările sale („Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a ţărilor române la sfârşitu secolului XVII”, Cluj, 1933, p. 240). Despre evenimentele de la Ropcea trimisul special la Varşovia, iscusitul diplomat Francisc Buonvisi relata, că după ce cavaleria şi infanteria reuşi în sfârşit să treacă Siretul s-au „resfirat prin pădurile apropiate, muriră mulţi îngheţaţi, alţii s-au îmbolnăvit umflându-li-se de ger corpu, sfârşind în ghiarele morţii” (După Ioan Moga, („Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a ţărilor române la sfârşitu secolului XVII”, Cluj, 1933, p. 194). Din aceeaş sursă aflăm că polonii în această dezastruoasă campanie au pierdut 40000 de cai. Reîntors la Iavorova, regele încearcă să mai salveze ce se putea şi ia în grabă măsuri să fie readusă de la Ropcea artileria şi muniţia, „despre care se zvoni că paşa Cameniţei vrea să o desgroape şi să o ducă în cetate. Fu trimis  cu trupele necesare Galecki, care, spre bucuria regelui, reuşi încă în ianuarie 1692 să se reîntoarcă în Polonia cu tunurile şi caretele cu muniţiuni îngropate lângă Siret.” („Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a ţărilor române la sfârşitu secolului XVII”, Cluj, 1933, p. 194-195).
Anume la Ropcea Siretul devenise pentru duşman Dunăre de netrecut. Cât de bine se potrivesc cuvintele cronicarului polon referitoare la descrierea evenimentelor de la Ropcea cu versurile din Scrisoarea a III a lui Eminescu, pe care marele poet naţional le pune în gura Domnitorului Mircea:
„Eu nu ţi-aş dori vr-odată să ajungi să ne cunoşti,
Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti.
După vremuri mulţi veniră, începnd cu acel oaspe
Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu al lui Istaspe.
Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vr-un pod,
De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod;
Împăraţi, pe care lumea nu putea să-i mai încapă,
Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă.
Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt:
Cum veniră, se făcură toţi o apă ş-un pământ.”
Se zice că de atunci sau poate că ceva mai dincoace în vinele ropcenilor să fi început să curgă şi sânge polon, căci mulţi ostaşi din oastea craiului au refuzat să-l urmeze, găsindu-şi salvarea, ca de atâtea alte ori, în casele ospitaliere ale românilor ropceni. Astfel la Ropcea, în această străveche aşezare răzăşească, se scria istoria ţării. Aici ca atare Polonia a fost înfrântă în tendinţele ei de expansiune asupra Moldovei şi asupra celorlalte provincii dunărene. Toate eforturile supraomeneşti, pe care mintea ageră, iscusinţa diplomatică şi eroizmul militar a lui Sobieski le-a făcut în aceşti ani pentru a stăpâni provinciile dunărene se dovediră zădarnice şi neputincioase în faţa rezistenţei tăcute a domnilor moldoveni. 


 

(no subject)

8084. ФОКИЙ Василий, крест., Мамаевцы (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Терезин и Талергоф. Зап. С.К.Захарчука.
8091. ФОРТУНА Параскева, крест., Опрещаны (Серет, Бук.), приговорена в 1915 году полевым судом в Радавцах к принудительным работам. Сообщ. доктора Богатырца (Фельдгерихт Радауц К.590-1915 – по доктору Балану).
8093. ФОТИЙ Степан, Богослов, Черновцы (Бук.), арест. 1914, Талергоф. ТА П, 50.
8115. ХАБАЙЛО Иван Васильевич, земледелец, Васловцы, Бук. (арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф). Зап. С.К.Захарчука.
8116. ХАБАЙЛО Федор, крест., Волова на Черемоше (Сторожинец, Бук.), арест. 24/10 1914, приговорен 26/Х1 1914 судом этапной команды в Дорне к смертной казни и повешен 9/12 1914 в Быстрице. Был арестован вместе в Касандрой (Александрой) и Еленой Романюк (см.), с которыми обвинялся в указании русским войскам места нахождения австрийских войск, но в возобновленном впоследствии процессе оказалось, что ни Романюки, ни Хабайло не могли совершить инкриминируемое преступление, так как село Волова находилось в критическое время далеко поза линией фронта. Хабайло был повешен, Романюки остались живы. ТА П, 51. Сообщ. доктора Богатырца – по д-ру Балану в кн. "П1вн1чна Буковина, 11 минуле 1 сучасне", Ужгород 1969 факт этот отнесен неправильно к 1915 году, местность названа "Волока".
8174. ХИМЯК Юрий, крест., Рус-Боуля (Кимполунг, Бук.), арест. 1914, Талергоф. Энцерсдорф им Тале. Ганкевич: Табор 1нтернованих у Енцерсдорф 1м Тале ("Д1ло" 1934, № 75).
8287. ЦИКАЛО Василий, крест., Синовцы (Серет, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Зап. С.К.Захарчука.
8305. ЦОЦА Григорий, 58 л., земледелец, Кимполунг (Бук.), умер в Талергофе 1/3 1917 (Фурункул), могила № 1609. Офиц. спис.
8309. ЦУРКАНОВИЧ Иларион Юрьевич, р. 25/1 1878, редактор, Черновцы (Бук.), арест. 1/8 1914, гарнизонная тюрьма в Вене приговорен во втором венском процессе о государственной измене (д-ра Богатырца и тов.) к смертной казни через повешение, освобожден на основании амнистии 17/7 1917. После войны поселился в Ужгороде, был избран сенатором в пражский сенат; состоял членом правления о-ва им. А.Духновича (член театральной комиссии). Умер в Праге 5/8 1955 и похоронен на Ольшанском кладбище (сообщ. инж. Степана Мировича). ТА П, 57, 146; 1У, 156. Речь деп. Р.Н.Чайковского в парламенте 28/6 1917. Д-р Богатырец: Защитительна речь на втором венском процессе. Неточную информацию о мнимом его расстреле подала "Прикарпатская Русь" от 17/8 1914 № 2 на основании сообщения какого-то пленного буковинца-интеллигента.
8316. ЦЫБУХ Григорий, 77 л., крест., Францсталь (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе (маразм) 22/3 1917, могила № 1647. Офиц. спис.
8318. ЦЫГАНЧУК Иван, крест., Дубовцы (Кицмань, Бук.), арест. 24/10 1914 на донос Зише Цвакера и Мордка Остерера о мнимом его шпионаже и оскорблении императора. Повешен без суда по приказу капитана Шпрейценгофера. Сообщ. д-ра Богатырца /Герихт дер. К.к.Ляндесшицендевизион К.131 1916 – Гауптманн Шпрейценгофер – по доктору Балану/ Карбулицкий с. 21.
8319. ЦЫГАНЮК Василий, крест., Дубовец (Кицмань, Бук.), повешен австрийцами 15/10 1914. ТА П, 51.
8392. ЧЕБУС Василий, 15 л., Кимполунг (Бук.), арест. 1914, Талергоф. Энцерсдорф им Тале. Ганкевич: Табор 1нтернованих у Енцерсдорф 1м Тале ("Д1ло" 1934 № 75).
8404. ЧЕРВИНСКИЙ Евстафий, крест., Чорнавка (Черновцы, Бук.), повешен австрийцами в цветную неделю (воскресенье) 1915 г. ТА П, 52.
8407. ЧЕРВИНСКИЙ Станислав, крест., Чорнавка (Черновцы, Бук.), повешен австрийцами без суда в октябре 1914 на основание жандармского протокола. ТА П, 51. Сообщ. д-ра Богатырца (К.К.Ляндесжандармери Командо № 13 рез. № 358 ехс 1917 Адй.: Юстифицирунген ин дер Буковина, Берихт; Ляндесрегирунг 10027/Д През. 1915/ - по д-ру Балану. Карбулицкий с.21).
8508. ЧУПЕРКОВИЧ Антон, местность не указана, арест. 1914, Талергоф. Умер в Зитцендорфе, могила № 77. Дм. Вергун: О талергофцах в Зитцендорфе ("Рус. Голос" 1939 № 13 5).
8509. ЧУПЕРКОВИЧ Мирон, крест., Фундуль Молдава (Кимполунг, Бук.), повешен австрийцами в июле 1915 г. ТА П, 52.
8515. ЧУПРУН Андрей, крест., Чунков (Заставна, Бук.), повешен австрийцами в марте 1915. ТА П, 52.
8542. ШАНДРО Григорий Д., крест., Васловцы (Черновцы, Бук.), арест. август 1914, Терезин и Талергоф. Зап. С.К.Захарчука.
8595. ШЕКС Артур, крест., Виков Нижный (Раданцы, Бук.), повешен австрийцами в августе 1916 г. ТА П, 52.
8597. ШЕЛЕНЮК Василий, крест., Поени (Серет, Бук), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Зап. С.К.Захарчука.
8598. ШЕЛЕНЮК Василий, крест., Поени (Серет, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Альб. Гл., Квасник, рукоп. Спис. С.К.Захарчука.
8599. ШЕЛЕНЮК Илья, р. 1872, адвокатский солицитатор, Серет (Бук.), арест. 1914, Талергоф. Спис свящ. Киселевского – см. перед ударом в голову кирпичем через австрийского улана. ЦГИА 1 с. 72 (В.556, 8159) – конфинация. Альб. К. (расписался как директор русской кассы). ТА П, 59. Сообщ. д-ра Богатырца.
8653. ШИЛИПЮК Василий, Балковцы (Серет, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Альб. Гл.
8706. ШОРШ Иван, свящ., Боровцы (Черновцы, Бук.), арест. 22/8 1914, тюрьмы Станиславов, Мискольч и Талергоф. ЦГИА 1 с. 26. ТА П, 50, 57. Сообщ. д-ра Богатырца (Милитер Коммандо Лемберг К.420/1914 – по д-ру Балану). Альб. К. расписался фонетикой.
8707. ШОРШ Карл, р. 1858, управитель школы, Василев (Кицмань, Бук.), арест. 1914, Талергоф. ЦГИА 1 с. 45 (В.445) – продление интернирования; П с. 14 интернирование снято, конфинация в Пулькау (у. Оберголябрунн). Альб. Др., К. ТА П, 50, 58; 1У, 36, 40, 42, 43, 46, 54, 59. Мак., 208.
8761. 8762. 8763. ШУСТЕР Стефания, жена книготоргового приказчика, Черновцы (Бук.) арестованная с двумя детьми, Талергоф. Зитцендорф им Тале. Ганкевич: Табор 1нтернованих у Енцерсдорф 1м Тале ("Д1ло" 1934 № 76).
8864. ЯВОРОВСКИЙ Василий, р. 1864, свящ., правосл., Сертов (Выжница, Бук.), был под военным судом в Быстрице в 1914 г. Арестован по доносу Янкеоя, Шлейме и Менделя Кац, что читал русские газеты "Русскую Правду" и "Галичанина" и мог бы дать сведения русской армии о сиел австрийских войск. Вместе с ним был обвиняем свящ. Авксентий Кибидович (см.). Судом оправдан, был сослан в Талергоф. ЦГИА 1 с. 148 (В.215) – освобождение с ограничением. ТА П, 57. Сообщ. д-ра Богатырца (Фельдгерихт Бестерче К.12/1914 – по д-ру Балану).
8923. ЯКУБОВСКИЙ Матвей, Кливодин (Кицмань, Бук.), арест. 1914 за выражение опасности по поводу вторжения австрийской армии в Сербию, где (как оправдывался на суде) сербы могут ее окружить. Судом оправдан, но как опасный русофил сослан в Талергоф. Сообщ. д-ра Богатырца (Милетер Командо Леберг К.96) 1914 по д-ру Балану.
8960. ЯРЕМКО Адриан, крест., Топоровцы (Черновцы, Бук.), повешен в Пасху 1915 г. без суда на основании только жандармского доноса протокола. Сообщ. д-ра Богатырца (К.К. Ляндесжандармерикомандо № 13 Рез. № 358). 1917 Юстифицирунген ин дер Буковина, Берихт К.К.Ляндесрегирунг 10027/Д. През. 1915 – по д-ру Балану. Карбулицкий с. 21.
8978. ЯРМИЛОВ Дмитрий, липован, Климовцы (Серет, Бук.), арест. в феврале 1915; суд в Радовцах не имея никаких оснований для осуждения, издал оправдательный приговор основывая его словами: все его родственники арестованы и ввиду того его, как заподозренного нельзя оставить на свободе. Примечание: когда арестовано липован из Климовцев – Дмитрий Ярмилов был в Лукавце и когда прибыл домой, не застал уже своих родственников. Сообщ. Д-ра Богатырца (Фельдгерихт Радауц К. 43/1915 – по д-ру Балану).
9032. ЯЦКО Прокоп, крест., Кучуров Великий (Кицмань, Бук.), повешен австрийцами в январе 1915 г. ТА П, 52.
-------------------------------------------------------------------------------

СПИСОК ПРИМЕНЯЕМЫХ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
(Сокращения цитированной литературы поданы при списке литературы)

авг. – август

аеп. – архиепархия (-и)

австр. – австрийский

альб. – альбом автографов талергофцев:

Бедз. – П.А.Бедзика,

Бор. – С.И.Боруха,

Глеб. – В.М.Глебовицкого,

Др. – Б.К.Дрогомирецкого,

Кв. – М.Ф.Квасника,

Км. – С.Г.Кмицикевича,

Кор. – В.Р.Кордасевича,

Кр. – И.И.Криницкой,

Тр. – В.Я.Труша,

Ф. – Н.Г.Феленчака

Амер. – американский

Арест. – арестован (-а)

Б. – бывший

Бук. – Буковина

бук. –буковинский

відом. – відомості

г. – год (-а)

газ. – газета

Гал.-рус. Матица – Галицко-русская Матица (научно-литературное общество во Львове)

груп. сним. – групповой снимок

деп. – депутат

доктор (-а) – доктор (-а)

еп. – епархия (-и)

жел. дор. – железнодорожный

зам. – замужем (замужняя)

зап. – записки

Зап. Гал. – Западная Галиция

«З і В» – «Земля і Воля» (Газета во Львове)

им. – имени

инст. – институт

итал. –итальянский (фронт)

кн. – книга

крест. – крестьянин (-ка)

л. – лет

Льв. – Львов

льв. – львовский

Мак. – Маковский

мещ. – мещанин (-ка)

нач. – начальник (волости или села)

о-во, о-ва – общество, общества

окр. – окружной (суд)

окт. – октябрь

офиц. – официальный

поз. – позиция (очередной номер)

полк. – полковник

пр. – приложение

р. – рождён (-а)

р. ок. – рожден около

рел. – реляция, донесение

рожд., урожд. – урождённая

рук., рукоп. – рукопись

с. – страница

свящ. – священник

сент. – сентябрь

служ. – служащий

см. – смотри

собств. – собственное (сообщение)

сообщ. – сообщение, сообщил (-а)

сп. М. – список К.О.Марковой

спис. – список

ст. – статья (газетная), старший

Ставроп. Бр. – Ставропигийское братство во Львове

Т.А. – «Талергофский Альманах»

телегр. – телеграмма

т. наз. – так называемый

у. – уезд

укр. спис. – украинский список (по книге Маковского «Талергоф»)

фин. – финансовой (стражи)

ЦГИА – Центральный государственный исторический архив.

шемат – шематизм
 

(no subject)

доктора Богатырца (Милитэр-Коммандо Лемберг К 20/1914 – приговор от 28/8 1914 – по д-ру Балану).
5575. НЯВЧУК Дмитрий, 55 л., рабочий, Жадова (Сторожинец, Бук.), арест. 1914, Талергоф. 11/12 1916 решение комиссии продлить интернирование как политически неблагонадежного. ЦГИА П. с 33 (В.5069, 5059).
5602. ОДАЙСКИЙ Илья, 74 г., крест., Лука (Кицмань, Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 20/8 1915 (маразм), могила № 1397. Офиц. спис.
5607. ОЗОР Василий, мещ., Черновцы (Бук.), арест. 1914, Талергоф. ТА Ш, 116.
5612. ОЛАР Иван, крест., Воловец (Радавцы, Бук.), повешен австрийцами в 1914 году. ТА П, 52.
5613. ОЛАРАШ Параскева, жена Флора (см.), крест., Ропча (Сторожинцы, Бук.), арест. авг. 1914, повешена 18/9 1914 жандармом Е.Кляппа потому, что известила русских о прибытии в село австрийского патруля. Повешена в Петроуц. ТА П, 51. Сообщ. д-ра Богатырца. Карбулицкий, с. 21.
5614. ОЛАРАШ Флор, крест., Ропча (Сторожинцы, Бук.), арест. 1914, повешен 19/9 1914 жандармом Е.Кляппа потому, что известил русских о прибытии в село австрийского патруля. Повешен в Петроуц. ТА П, 51. Сообщ. д-ра Богатырца. Карбулицкий, с. 21.
5683. ОНУФРЕЙЧУК Василий, крест., Ропча (Сторожинцы, Бук.), арест. сент. 1914 на донос местных евреев кабатчиков, что он радовался приходу русских войск. Был приговорен полевым судом в Радавцах к 8 месяцам принудительных работ. Сообщ. д-ра Богатырца (Фельдгерихт Радауц К 596/1915 – по д-ру Балану).
5685. ОНЧУЛ Тит, б. Депутат сейма, арест. окт. 1914 кратковременно как мнимый «русский шпион». Сообщ. д-ра Богатырца.
5688. ОПАЕЦ Николай, крест., Будинцы (Сторожинцы, Бук.), арестован жандармом Урсуляном в 1915 году и избит до крови, чтобы признался, что занимался разведкой о позиции австрийских войск. Полевой суд в Радавцах оправдал его. Сообщ. д-ра Богатырца (Фельдгерихт Радауц К.55/1915 – по д-ру Балану).
5697. ОРАЙСКИЙ (тоже ОРАЙЧИН) Георгий, крест., Серет (Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Зап. С.К.Захарчука.
5700. ОРЗА Василий, учитель (Бук.), арест. 1914, умер в Граце 27/6 1917. ТА П, 50. Альб. К. ОРИШКЕВИЧ Юлиан см. ОРЫШКЕВИЧ Юлиан.
5711. ОРОБЕЦ Иван В., доктор юридических наук, кандидат адвокатуры, Черновцы (Бук.), уроженец Залучья (Снятын), арестован в Стрые 18/8 1914 и переведен в перемышльскую тюрьму, освобожден русскими войсками после занятия крепости Перемышля. ТА 1, 138, 140, 141. «Д1ло» 30/3 1914 № 70 («Росийська пропаганда в Галичин1»).
5712. ОРОБЕЦ Иван, гимназист, Кицмань (Бук.), арест. авг. 1914 в Чорткове как скитавшийся в чортковском уезде русофильский пропагандист. Талергоф. Реляция староства Чортков 7/8 1914 № 359/пр. (неизвестная цель пребывания в здешнем уезде, странствование и русофильская агитация). ЦГИА 1 с. 177, 181 (укр. список А. С предложением украинского мужа доверия об освобождении как «украинца» и направлении в лагерь для беженцев).
5717. ОРШОВСКИЙ Юрий Михайлович, гимназист 7-го класса, Серет (Бук.), арест. 1914, Талергоф. Альб. Км.\
5726. ОСТАПОВИЧ Иван, 52 г., крест., Погориловка (Заставна, Бук.), умер в Талергофе 11/4 1917 от сердечной болезни, могила № 1685. Офиц. спис.
5727. ОСТАПОВИЧ Федор, 64 г., крест., Погориловка (Заставна, Бук.), умер в Талергофе 14/2 1916 от сердечной болезни, могила № 1454. Офиц. спис.
5728. ОСТАПЮК Иван, гимназист 6-го класса, Черновцы (Бук.), арест. 1914, Талергоф. Альб. Км.
5730. ОСТАФИЙЧУК Людовик, земледелец, Черновцы (Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 14/7 1915 (болезнь в офиц. списке не отмечена), могила № 1375. Офиц. спис.
5779. Павлович Степан. р.1839, псаломщик, Раранче /Черновцы,Бук./, арест. 24/8 1914 жандармом Вольфом, тюрьмы: Делятын, Черновцы, Станиславов и Мискольч. Военный суд 35 бригады освободил его 20/2 1915 г. Сообщ. д-ра Богатырца /Герихт дэр Милитэкоммандос Лемберг К.181/1914 - по д-ру Балану/. {стр.527}
5794. Павлюк Степан, крест., Бросковцы /Сторожинцы,Бук./, арест., 7/XI 1914 на донос Иоселя Голдинга. Полевой суд в Радавцах приговорил его на 20 лет принудительных работ. Сообщ.д-ра Богатырца /Фельдгерихт Радауц К.596/1915 - по д-ру Балану.
5856. Паньчук Домка, местность не указана, арест.1915, Талергоф. 9/9 1915 направлена в лагерь для беженцев с ограничением. ЦГИА II с.66 /В.4323/.
5904. Патентов Поликарп, 71 г., крест., липован, Белая Криница /Серет, Бук./, умер в Талергофе 4/4 1917. Офиц.спис./вместо болезни записано "Фонтина Альба" т.е.Белая Криница.
5919. Пачернюк /тоже Пастернюк/ Домка, 51 г., крест., Самушин /Кицмань, Бук./, арест. 1914, Талергоф. 9/9 1915 направлена в лагерь для беженцев с ограничением, но 21/6 1916 решение комиссии продлить интернирование по поводу руссофильства. ЦГИА II с.23 /В.6346,8842/; II с .65. продление интернирования.
5920. Пачернюк /тоже Пацаринюк/ Иван, крест., Самушин /Кицмань. Бук./, арест.1914, Талергоф. 9/9 1915 направлен в лагерь для беженцев с ограничением. ЦГИА II с.65 /Б.6479/.
5921. Пачернюк /тоже Пацеринюк/ Пантелеймон, 59 л., крест., Самушин /Кицмань, Бук./, арест.1914, Талергоф. 21/6 1916 решение комиссии продлить интернирование как руссофила. Умер в Талергофе 8/3 1917 от хронического бронхита и сердечной болезни, могила № 1616. ЦГИА II с.23,65 /отмечено лагерь для беженцев 9/9 1915 ТК 4275/.
6005. Петрик Мариан, учитель, Заставна /Кицмань,Бук./, арест.1914, Талергоф. Помещен в 1-м укр.списке поз.71. Мак.,156. Алб.К.
6293. Порайко Иван, крест., местность не указана, арест.1914, Талергоф. Получил укр.подачку 2 кроны. Мак.232.
6294. Порайко Иван, Шеровцы /Выжница,Бук/, арест.авг.1914, Терезин и Талергоф. Альб.Гл.
6295. Порайко Степан, местность не указана, арест.1914, Талергоф, 9/9 1916 направлен в лагерь для беженцев. ЦГИА II с.69 /В.5096/.
6335. Прелич Иларион, р.1872, свящ., /правосл., румын/, Раранче /Черновцы,Бук./, арест.авг.1914, Талергоф /был назначен комендантом барака/, ЦГИА I С.150 /В.799/ - освобождение с ограничением /поневерно: Гр.Кат./. Альб.К.Др. Запрос деп.Стржибрного в парламенте ТА II.57.58; IV, 26,127.
6394. Прокопов Иеремей, 69 л., липован /вдовец/. Белая Конница /берет,Бук./, умер в Талергофе 27/12 1916 от бронхита, могила № 637. Офиц.спис.
6448. Пурдиля Акелина, 18 л., дочь домовладельца, Черновцы /Бук/, арест.1914. Талергоф. 6/3 1916 решение комиссии продлять интернирование. ЦГИА II с.26 /В.5073/.
6499. Рак Федор, р.1879, свящ. /гр.кат./Рапанче Черновцы, Бук./, арест. авг. 1914, Талергоф. Помещен в 3-м укр.списке поз.231. Альб. Тр. ТА II,50,57,58; III,70. Мак.,207.
6517. Рахмистюк Вера, 15 мес. Черновцы, умерла в Талергофе 28/12 1915 от сердечной болезни, могила № 1439. Офиц.спис.
6518. 6519. 6520. Рахмистюк Емилия с двумя детьми, жена православного свящ., Александра Рахмистрюкова /дачь Маковьевич Саввины см.Бук. арест.1914, Талергоф. 22/Х1 1915 решение комиссии продлить интернирование. ЦГИА II с.47 /В.5662/. ТА II,50.
6521. Рахмистрюк Николай Ю., р.1860,соборный отец при кафедральном {стр.587} соборе в Черновцах /Бук./, арест. 1914 умер в Талергофе 9/3 1915 от тифа. могила № 1179. ЦГИА II с.31. Офиц.спис.; спис.М.поз.1296 /дата смерти: 8/3 1915/, Альб.К, ТА II,50,58; IV, 25,48.
6583. Рой Петр, мелкий шляхтич /розещ/, Ижище /Сторожинец,Бук./ арест 1914 на донос братьев Гибнер и Мендля Сандингера /местных евреев/, что будто бы назвал императора Франц-Иосифа старым нищим, которому уже недолго быть императором. Донос оказался ложным и полевой суд в Бистрице оправдал его. Сообщ.д-ра Богатырца /Фельдгерихт Бестерче К.46/1914 по д-ру Балану.
6593. Роман Иван, 70 л., земледелец, Серет /Бук./, арест. 1914, умер в Талергофе 21/1 1916 от сердечной астмы, могила № 1449. ЦГИА II с.29 /В.2415/. Офиц.спис.
6594. Роман Иван, канд. адвокатуры, Серет /Бyк./, aрecт.1914, Талергоф с продлением интернирования. ЦГИА I с.71 /С.237/ /при нем отметка: "сениор"/.
6618. Романчук Иорданий, крест., местность не указана /Бук./, повешен австрийцами 14/1 1916. ТА II, 52.
6622. 6623. Романюк Елена, ок. 50 лет, Романюк Кассандра - сестры. крест., Волова /Черновцы,Бук./, арестованы 24/10 1914 и приговорены судом этапной команды в Дорне к смертной казьни, однако суд вышестоящей команды отменил приговор и отправил их. Сообщ.Д-ра Богатырца. Примечание: В книга "Пiвнiчна Буковина, ii минуле i сучасне", Ужгород,1969 - факт отнесен неверно к 1915 году, местность названа: Волька.
6639. Рошкулец Андрей, 22 г., Волчинец /Серет,Бук./, арест.7/9 1914 за мнимый антигосударственный разговор. Полевой суд в Быстрице оправдал его, но был все таки сослан в Талергоф, где умер 31/1 1915 от тифа, могила № 672. Сообщ. д-ра Богатырца /фельдгерихт Бестерче K.55/1914 - по д-ру Банану. Офиц.спис.
6679. Русан Дмитрий, крест. Фундул-Молдава /Кимполунг,Бук./ повешен австрийцами в Июле 1916 года. ТА II,52.
6698. Рыбарчук Георгий, крест., Трестьяна Серет,Бук./, повешен австрийцами в ноябре 1914 г. ТА II, 51.
6737. САВИНСКИЙ, 38 л., крест., местность не указана, умер в Талергофе 28/1 1915 от тифа, могила № 597. Офиц. спис.
6738. САВИНСКИЙ Георгий, крест., Панка (Сторожинец, Бук.), арест. 4/9 1914 обвиняем в том, что "долго и интимно разговаривал с русскими солдатами, жалуясь на жестокое преследование русских буковинцев австрийскими жандармами, следовательно, состоял в тесной связи с русскими и сообщал им сведения из края, затем является совершенным русофилом". Полевой суд в Быстрице оправдал его после несколькомесячного заключения в тюрьме. Сообщ. доктора Богатырца (Фельдгерихт Бестерче К.77/1916 – по доктору Балану).
6782. САВЧУК Иван т., крест., Боровцы (Кицмань, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. В Альб. Гл. (расписался "Счавчук"). Зап. С.К.Захарчука.
6939. СЕМЕНОВ (Билинский - Семенов) Федор, Новая Жучка (Черновцы, Бук.), приговорен в 1915 году полевым судом за преступление § 327 военного уголовного закона и повешен 2/Х1 1915. "Газета Львовская" 6/2 1916 № 29 – официальное объявление.
7004. СЕРГЕЕВ Ананий Давидов, 64 г., крест., липован, Климовцы (Серет, Бук.), умер в Талергофе 16/3 1917 (маразм), могила № 1635. Офиц. спис.
7050. СИДОРЯК Петр, ж.д. рабочий, Кучуров Великий (Черновцы, Бук.), арест. 1914 за высказывание, что когда пришли русские, то всем живется легче и дешевле, так как русские поставляют товары дешевле, чем австрийцы. Военный суд в Быстрице сослал его в неизвестный лагерь. Сообщ. доктора Богатырца (Фельдгерихт Бестерче К. 714/1914 – по доктору Балану).
7096. СКАКИМ (или СКАКУН) Николай, р. 1877, учитель, Шиповцы (Кицмань, Бук.), помещен в списке дирекции полиции Краков 20/10 1914 № 72724/Ш лиц предназначенных для транспорта интернированных; 5/Х1 1914 отправлен в Талергоф по телеграфическому распоряжению наместничества в Бялой от 3/Х1 1914. Спис. дирекции полиции Краков 5/Х1 1914 № 76680/Ш.
7102. СКАРОТЯК Мария, крест., Чернявка (Черновцы, Бук.), арест. 1915 за оскорбительное выражение об австрийском императоре. Полевой суд Паппа приговорил её к двум годам принудительных работ; тюрьма в Венгерском Градище. Сообщ. д-ра Богатырца (фельдгерихт Папп К.390/1915 – по доктору Балану).
7150. СКРИМЯК Тимофей, 36 л., рабочий, Сторожинец (Бук.), умер в Талергофе. 5/2 1915 от пневмонии, могила № 762. ОФиц. спис.; спис. М. поз. 991 (возраст: 30 л.).
7165. СЛЕБОЦКИЙ Дмитрий, крест., Кучуров Великий (Черновцы, Бук.), арест. декабрь 1914 жандармом Дрешером на донос местных кабатчиков, что 14/10 вез из Черновиц русского офицера, за что получил 17 крон. Полевой суд в Быстрице освободил его 3/5 1915 6-ти месячным заключением. Сообщ. д-ра Богатырца (Фельдгерихт Бестерче К.577/15 – по д-ру Балану).
7215. СМЕРЕЧИНСКАЯ Епифания, ученица учит. Семинарии в Черновцах, Талергоф. Яновицкая: Талергоф с. 89, 95.
7216. СМЕРЕЧИНСКИЙ Владимир, судья, Заставна (Кицмань, Бук.), арест. 1914, Талергоф и конфинация. ЦГИА 1 с. 53 (В.243). "Прикарпатская Русь" 17/8 1914 № 2 (ошибочная информация военнопленного буковинца о мнимом расстреле судьи Смеречинского". Альб. Др. ТА П, 50, 57).
7217. Д-р СМЕРЕЧИНСКИЙ Константин А., 28 л., помощник присяжного поверенного, Садыгора (Черновцы, Бук.), арест. авг. 1914, Талергоф. 9/2 1916 решение комиссии продлить интернирование как русофила ЦГИА П с. 28 (С.1998). Альб. Км. ТА П, 50, 57, 58. Яновицкая: Талергоф. с. 95.
7295. СОКОЛОВСКИЙ Яцко, 61 г., земледелец, Сторожинец (Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 20/2 1915 от тифа, могила № 1007. Офиц. спис.; спис. М. поз. 1003.
7343. СОХОР Иосиф, р. .1872, свящ. (униат), Заставна (Бук.), арест. 1914, конфинация в Нижней Австрии. ТА П, 57.
7462. СТЕФАНОВИЧ Иван, крест., Кучуров Великий (Черновцы, Бук.), повешен в октябре 1914 года жандармом Людвигом Клепшем. ТА П, 51. Сообщ. д-ра Богатырца (Ляндесжандармерикоммандо № 13 Рез. № 358 /1917 АДЙ. Юстифицирунген ин дер Буковина. Берихт ан. К.К.Ляндесрегирунг 10027/Д. През. 1915 – по д-ру Балану). Карбулицкий, с. 21.
7467. СТЕФУРА Прокоп, крест., Плоска (Вижница, Бук.), повешен австрийцами без суда в 1914 г. Карбулицкий, с. 21.
7494. СТОЙНИК Дмитрий, 36 л., Сторожинец (Бук.), умер в Талергофе 4/2 1915 от тифа, могила № 750. Офиц. спис.; спис. М. поз. 1025.
7499. СТОРОЩУК (ошибочно СТОРОЖУК) Константин Кассанович, крестьянский мальчик, р. 1900 г. Кучуров Великий (Черновцы, Бук.), арест. октябрь 1914 за то, что будто бы получил 3 рубля и несколько кусков сахара от русских за указание им места нахождения австрийских войск. Жандарм Дрешер, терроризировал ужасным образом мальчиков-свидетелей Василия и Георгия Черногузов и их мать Елену и мальчика Георгия Кинашука с целью вынуждения от них обременяющих показаний, повесил мальчика Сторожука, над которым до того еще зверски издевался, устроил демонстративное шествие созванной массы народа к виселице со священником Дмитрием Бураком, которому приказал произвести "отстрашающую" проповедь на двух краевых языках. Дрешер за это зверство был поставлен перед военный суд, но был оправдан как "невменяемый". ТА П, 51. Сообщ. д-ра Богатырца (фельдгерихт Радауц К.757/1915) – по д-ру Балану (Карболицкий, с. 16-21 (точное описание происшествия.) 1.1.Компан1ець: Становище 1 боротьба трудящих масс Галичини… Киев, 1960 (тем же ссылка на ЦД1А УРСР ф. канцеляр11 Черновецького губернатора, стр. 29 арк. 10, 11)).
7532. СТРУХАРУК (тоже СТРХАРЕК) Григорий, 31 г., крест., православный, Дорошовцы (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе 4/2 1915 от тифа, могила № 743. Офиц. спис.
7570. СУШИНСКИЙ Николай, крест., Кучурув Великий (Черновцы, Бук.). Повешен австрийцами в январе 1915 года. ТА П, 52.
7596. ТАБАКА Антон, 23 г., студент философии, Становцы Великие (Вашковцы, Бук.), арест. 1914, Талергоф. 10/12 1915 решение комиссии продлить интернирование. ЦГИА П с. 42 (С.1443).
7601. ТАКОР Юрий, 45 л., крест., Балковцы (Серет, Бук.), умер в Талергофе 29/1 1915. Спис. М. поз. 1062.
7603. ТАНАСИЙЧУК Григорий, 67 л., крест. (православный), Балковцы (Серет, Бук.), умер в Талергофе 28/1 1915 от тифа, могила № 599. Офиц. спис.; спис. М. поз. 1065 (местность подана Теплицы у. Ярослав), ошибочно по-видимому потому, что в списке за ним следует Турак Даниил из Теплиц: дата смерти: 31/1 1915.
7628. ТАРНОВЕЦКИЙ А., крест., Красна-Ильский (Сторожинцы, Бук.), повешен австрийцами в 1914 г. ТА П, 51.
7629. ТАРНОВЕЦКИЙ Антон (тоже Ананий), православный богослов, Боровцы (Кицмань, Бук.), арест. 1914, Талергоф. ЦГИА 1 с. 160 (В.8935). Яновицкая: Талергоф, с. 95.
7630. ТАРНОВЕЦКИЙ (тоже ТАРНОВУЦКИЙ) Михаил, р. 1866, псаломщик, Боровцы (Кицмань, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Альб. Гл. Зап. С.К.Захарчука. ТА П, 56.
7631. ТАРНОВЕЦКИЙ Танаско (Афанасий (?)), крест., солдат, Красна (Сторожинцы, Бук.), застрелен лейтенантом жандармерии Францом Тробеем в сентябре 1914 г. потому, что не отдал ему воинской чести. Осиротил 8 детей. Сообщ. д-ра Богатырца (раппорт жандармского поста Будинцы Е. № 23 от 26/4 1915 и Буковинер Ляндесрегирунг № 5707/1 от 8/7 1915 – по д-ру Балану). Карбулицкий с. 15.
7641. ТАЩУК Максим, 24 г., крест., Мамаевцы Старые (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе от чахотки 6/Х1 1915 могила № 1425. Офиц. спис.
7666. ТЕОДОР Клим, крест., Жучка Старая (Черновцы, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Зап. С.К.Захарчука.
7678. ТЕРЛЕЦКИЙ Дмитрий, мещ. Черновцы (Бук.), арест. 1915 на донос Иоселя и Мордка Фурма, Иоселя Фельдмана Курца о проявленной им радости по случаю патриотической речи губернатора Бобринского в Черновцах. Полевой суд оправдал его, но сослал на запад в концлагерь Талергоф. 5/9 1915 решение комиссии продлить интернирование (ТК. № 4274). ЦГИА П с. 66 (В.6359). Сообщ. д-ра Богатырца (Фельдгерихт Папп К. 178/1915 – по д-ру Балану).
7687. ТЕРЦЕНТОВ Осип, 61 г., псаломщик (православный), Белая Криница (Серет, Бук.), умер в Талергофе 28/4 1917 от сердечной болезни, могила № 1719. Офиц. спис.
7742. ТОДОСЯН Иван, учитель, Пени (Гурагумора, Бук.), арест. 1914, Талергоф и конфинация. ЦГИА 1 с. 41 (В.8663). ТА П, 50.
7743. ТОЙМАН Теодор, Балковцы (Серет, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Альб. Гл.
7748. ТОЛОЧКО Дмитрий, крест., Рогозна (Черновцы, Бук.), арест. 13/5 1915 потому, что при отступлении русских войск взывал их спешить, так как приходят австрийцы, следовательно "держал связь с неприятелем" и что угощал русских солдат и указал им дорогу в Черновцы. Сообщ. д-ра Богатырца (Фельдгерихт Папп К. 318/1915 по д-ру Балану).
7757. ТОМОВИЧ Корнилий, р. 1861, свящ., Звиняче (Кицмань, Бук.), арест. 7/8 1914 по той причине, что "зорко смотрел за работой солдат, которые копали траншеи в приходском огороде и часто ходил на реку Днестр. Суд 43 бригады оправдал его, но сослал на конфинацию в Грац. Умер в больнице в Дрогобыче 16/Х1 1918 г. Сообщ. доктора Богатырца (Герихт дер 43 Бригаде Л.И.Т.Д-н К.48) 917 – по д-ру Балану.
7759. ТОПАЛА Эраст, крест., Волчинец (Серет, Бук.), арест. 7/9 1914 за мнимый антигосударственный разговор. Судом был оправдан и сослан на запад в Талергоф. Сообщ. д-ра Богатырца (Фельдгерихт Бестерче К.55/1914 – по д-ру Балану).
7764. ТОРОПЧУК Георгий, 57 л., крест. (православный), Садигора (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе 8/12 1916 от сердечной болезни, могила № 1539. Офиц. спис.
7768. ТОФАН Антон Михайлович, р. 1869, свящ., Плоска (Вижница, Бук.), арест. авг. 1914, Талергоф. Конфинация в Доберсберг на Тайс по конец августа 1917. ЦГИА 1 с. 139, 158 (В.144, 800, 6085) – продление интернирования. Альб. Кр. Запрос деп. Стржибрного в парламенте. ТА П, 50, 57, 58, 59, 60. Ш, 33, 74, 75; 1У, 54. Сообщ. д-ра Богатырца.
7794. ТРОЙНЯК Афанасий, 42 г., крест. (православный), Войтинел (Радавцы, Бук.), умер в Талергофе 22/1 1915 от сердечной болезни, могила № 460. Офиц. спис.
7843. ТУРЛЮК Николай, крест., Вашковцы на Серете (Серет, Бук.), арест. 1914, Терезин и Талергоф. Альб. Гл. Зап. С.К.Захарчука
7868. ТЫМИНСКИЙ Иосиф (ошибочно Остап), 60 л., крест., Шеровцы Нижние (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе 8/2 915 от тифа, могила № 812. Офиц. спис.; спис. М. поз. 1070.
7906. УКРАИНЕЦ Владимир, крест., Старая Жучка (Черновцы, Бук.), арест. 2/8 1914 на основании голословного раппорта жандармерии, что занимался шпионажем в пользу России. Львовским военным судом оправдан и сослан в Талергоф. Сообщ. д-ра Богатырца (Милитеркоммандо Лемберг К. 293/1914).
7907. УКРАИНЕЦ Мирон, Старая Жучка (Черновцы, Бук.), арест. 28/8 1914 на основании голословного раппорта жандармерии, что занимался шпионажем в пользу России. Львовским военным судом оправдан и сослан в Талергоф. Сообщ. доктора Богатырца (Милитеркомандо Лемберг К. 293/1914).
7912. УНГУРИАН Василий, 68 л., крест. (православный), Старая Жучка (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе 18/4 1917 (маразм), могила № 1696. Офиц. спис.
7926. УСАТЮК Евсений, свящ., Слободня – Раранча (Черновцы, Бук.), арест. 28/8 1914 при выходе из церкви после богослужения, под предлогом, что будто бы приветствовал русские войска хлебом и солью. Тюрьмы: Черновцы, Станиславов, Сатмар-Мискольч, где полевой суд (эвакувавшийся из Станиславова) освободил его без допроса. Сооб. д-ра Богатырца – за д-ром Баланом.
7989. ФЕДОРАК Иван, 53 г., крест., православный, Лепковцы (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе 7/8 1916 от сердечной болезни, могила № 1502. Офиц. спис.
7992. ФЕДОРАК Иван, крест., 53 г., Ленковцы-Ленкауц (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе 7/8 1916. Письмо наместничества Грац 16/Х1 1916 наместничеству в Бялой № 62. 1916/97 (Гегенштанд: Интерниртенлягер Талергоф - Матрикенфирунг).
7997. ФЕДОРОВ Астафий, 59 л., крест., (липован), Климовцы (Серет, Бук.), умер в Талергофе 22/3 1917 от сердечной болезни, могила № 1646. Офиц. спис.
8000. ФЕДОРОВ Матвей (или Мокий (?)), 61 г., (липован), Белая Криница (Серет, Бук.), умер в Талергофе 25/4 1917 от сердечной болезни, могила № 1712. Офиц. спис.

(no subject)

Карбулицкий, с. 21. Сообщ. доктора Богатырца (Ляндесжендармерикоммандо № 13 Рез № 358/1917 Адм. Юстифицирунген ин дер Буковина-Берихт; Ляндесрегирунг 100/27/Д През. 1915 – по доктору Балану)
2176. ДЖУРУМИЯ Николай, р. 1857, правосл. свящ. (румын), Боровцы (Кицмань, Бук.), арест. 5/8 1914 на донос «помещика» Ицка Шерера, который сам спровоцировал разговор о поведении русских солдат, Выжневицким староством и после задержания в черновицкой тюрьме передан окружному суду в Станиславове, которым был оправдан, но сослан в Талергоф. ТА П, 50, 57, 58. Сообщ. доктора Богатырца (по Балану).
2268. ДИАКОВИЧ Антон, р. 1853, псаломщик, Веренчанка (Кицмань, Бук.), арест. 1914, Талергоф. ТА П, 50, 58.
2288. ДМИТРЮК Матвей, Васловцы (Черновцы, Бук.), арест. авг. 1914. Терезин и Талергоф. Альб. Гл.
2361. ДРАБИК (тоже ДРАБЕК) Парфений, р. 1862, псаломщик, Боянчук (Заставна, Бук.), арест. 1914, Талергоф. 27/1 1916 решение комиссии продлить интернирование. ЦГИА П с. 30 (В.4964) – местность подана Васловцы (у. Черновцы) – по видимому место рождения. ТА П, 50, 58.
2366. ДРАГАНУШ Александр, православный псаломщик (румын), Острица (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Талергоф. ТА П, 58.
2369. ДРАЧИНСКАЯ Вера Георгиевна, дочь свящ. (племянница буковинского вицемаршала), 14 л., Товтеры (Заставна, Бук.), арест. 30/8 1914 на голословный донос жандарма, подвергалась издевательства со стороны солдат, зверски избита во время транспорта; тюрьмы Станиславов и Мискольч. Её дело прекращено в гражданском суде в Сочаве только 11/2 1918 на основании амнистии от 17/7 1917 г. Запрос деп. Стржибрного в парламенте. ТА П, 96. К.Николаевич (Пелехатый): Талергоф, Славянске пекло (в кн. «Календарь о-ва им. М.Качковского на 1920 год, с. 85). Сообщ. доктора Богатырца – по доктору Балану (Трибуналь Черновиц 405/1918 и Админ. Буковинэ През. № 1907/Д 5/12 1914).
2370. ДРАЧИНСКИЙ Георгий Николаевич, р. 1867, правосл. свящ., Товтеры (Заставна, Бук.), арест. 30 авг. 1914, тюрьмы Станиславов и Мискольч. Дело перед военным судом Мискольч было приостановлено и он отправлен в Талергоф. ЦГИА 1 с. 25; 148 (В.826) – освобождение с ограниечением. ТА П, 57; 1У, 19. Альб. Др. К. Запрос деп. Стржибрного в парламенте. Сообщ. доктора Богатырца.
2413. ДУБЕЦ Михаил, 66 л., крест., Острица (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе 15/5 1917, могила № 1732. Офиц. спис. (причина смерти подана: маразм).
2454. ДУМЕНКО Параскева, крест., Давидовка (Кицмань, Бук.), арест. 2/1 1916, потому что обрадовалась на вид русских войск, порицая австрийского императора (в феврале 1915 г.), о чем донес жандарм. Была приговорена полевым судом 12/1 1916 к 3 годам принудительных работ. Сообщ. доктора Богатырца (Фельдгерихт Радауц К 45/19165 – по доктору Балану).
2496. ДУТЧАК Константин, 50 л., рабочий, Каменна (Черновцы, Бук.), умер в Талергофе 3/4 1917 от сердечной болезни, могила № 1673. Офиц. спис.
2501. ДУЧУК Онуфрий, 90 л., крест., Чорногузы (Вижница, Бук.), умер в Талергофе 27/9 1916 от сердечной болезни, могила № 1516. Офиц. спис.
2503. ДУШЕК Петр, 67 л., крест., Купка (Сторожинец, Бук.), умер в Талергофе 12/1 1915, могила № 309. Офиц. спис. (причина смерти подана: маразм).
2506. ДУЩАК Василий, крест., Кучуров Великий (Черновцы, Бук.), повешен австрийцами в нваре 1915 года. ТА П, 52.
2541. ЕРГАН Евфимий, крест., Фундуль Молдава (Кимполунг, Бук.), повешен австрийцами в июле 1916 года. ТА П, 52.
2542. ЕРЕМИЙЧУК (или ЯРЕМИЙЧУК) Дмитрий, 47 л., рабочий, Карапчев на Черемоше (Вашковцы, Бук.), умер в Талергофе 20/2 1917 от сердечной болезни, могила № 1597. Офиц. спис.
2543. ЕРЕМИЙЧУК (тоже ЕРЕМЧУК) Илья, крест., Шеровцы Выжние (Черновцы, Бук.), повешен австрийцами в сентябре 1914 года в Садогоре (Бук.) ТА П, 51. Карбулицкий, с. 21.
2595. ЖУРАВЕЦ Ананий, 57 л., крест., вдовец, Вашковцы на Черемоше (Вижница, Бук.), умер в Талергофе 22/1 1917 от воспаления брюшины, могила № 1563. Офиц. спис.
2599. ЖУРБА Николай, фармацевтический лаборант, Сучава (Бук.), арест. 1914 на донос Флора Гарпуня и передан суду за мнимо непатриотические разговоры, Талергоф. ЦГИА 1 с. 75 (В.4093) – продление интернирования. Сообщ. доктора Богатырца (Фельдгерихт Бестерче № 8/1914 – по доктору Балану).
2646. ЗАПОТОЦКИЙ Михаил П., гимназист, Синовцы Нижние (Серет, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Альб. Гл. Зап. С.К.Захарчука.
2910. КАЛИНЮК Георгий, 1863, свящ., Прелипче (Кицмань, Бук.), арест. окт. 1914, Талергоф. ТА П, 57; 1У, 8, 50. Сообщ. доктора Богатырца.
3080. КЕЙВАН Корнилий, учитель (Бук.), арест. 1914, Талергоф. ТА П, 50, 58.
3081. КЕЙВАН Леонтий, р. 1860, псаломщик, Щировцы Выжние (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Талергоф. ТА П, 50, 58. Альб. Бор.
3104. КИБЕЛЕВИЧ Авксентий, р. 1864, свящ. Стебни-Шпитки (Вижница, Бук.), арест. 1914 на донос Янкеля, Шлоймы и Менделя Кац-ов, что читает русские газеты и мог дать русским сведения о силе австрийской армии. Военный суд в Бистрице (Бестерче) освободил его. ТА 1, 57. Сообщ. доктора Богатырца (Фельдгерихт Бестерче К 12/1914 – по доктору Балану).
3141. КИРИЛЛОВИЧ Лев, преподаватель реального училища, Буковина, конфинация в Граце и Гнас. ЦГИА 1 с. 41 (В.490). ТА П, 57, 113 (снимок).
3142. КИРИЛЛОВИЧ Ольга (Буковина), конфинация в Гнас. ТА П, 113 (снимок).
3144. КИРИЛЮК Григорий, Черновцы (Бук.), арест. 1914, Талергоф. 22/11 1915 решение комиссии о продлении интернирования. ЦГИА П с. 47 (В.4857).
3165. КИСЕЛЕВСКИЙ Людомир, р. 1874 в Садогоре (Черновцы, Бук.), служащий почты, Жабно (Тарнобжег, Зап. Гал.), арест. дирекцией полиции Краков на основании рескрипта наместничества от 30/7 1914 № 200/д и на телеграфическое распоряжение того-ж от 12/8 1914 отправлен в Вену. Реляция дирекции полиции Краков 30/9 и 7/10 1914 № 71050/14. ТА Ш, 59.
3205. КИЯХ Федор, 67 л., рабочий, Черновцы (Бук.), умер в Талергофе 20/5 1917, могила № 1740. Офиц. спис. (причина смерти подана: маразм).
3223. КЛИМ Денис, крест., Раранче (Черновцы, Бук.), арест. 24/8 1914 жандармом Вольфом и передан военному суду 35 бригады в Черновцах; после тюрьмы в Делятыне, Черновцах, Станиславове и Мискольче освобожден 20/1 1915 г. Сообщ. доктора Богатырца (Герихт дес Милитер-Коммандос Лемберг К 181/14 – по доктору Балану).
3284. КНАЦКИЙ Михаил, 62 г., крест., Вашковцы на Черемоше (Вашковцы, Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе от тифа 29/1 1915, могила № 618. Офиц. спис.; спис. М. поз. 534 (фамилия и местность искажены).
3312. КОВАЛЁВ Даниил Васильевич, гимназист 8-го класса черновицкой гимназии, арест. в июле 1914 в Черновцах за мнимое содействие в побеге из тюрьмы братьев Геровских. После 2-недельного заключения освобожден, но 4/8 1914 опять арестован в Русском Банилове (Бук.), где был занят корепетитором у начальника жел.-дор. станции Павловича (впоследствии Талергофца). Переведен в коломыйскую тюрьму, как обвиняемый в государственной измене, переведен оттуда (последним эшелоном) вместе с другими заключенными (в том числе: судьей Горницким, Кириллом Мих. Вальницким и др.) в Сатмар-Немети (Венгрия), затем в Сатмар-Уйгели, Токай и, наконец, в гарнизонную тюрьму в Мискольч (к концу августа), где среди узников, кроме вышеназванных, находились еще свящ. Николай Винницкий из Галича (см.), доктор богословия проф. Семенов из Станиславова и его родич свящ. Семенов, доктор Ник. П. Глебовицкий (см.), доктор Назарук («украинец»-социалист), свящ. Яков Завадовский из Беньковец (см.) и другие. В 1915 г. призван в армию (77 пех. полк) был отправлен на русский фронт и под Люблином перешел на русскую сторону, вследствие чего имел возможность встретиться с земляками в Ростове на Дону. Проживает на правах пенсионера в Борыславе (Дрогобыч). Собств. сообщение.
3362. КОВАЛЬЧУК Дмитрий, 46 л., рабочий, Черновцы (Бук.), умер в Талергофе 14/4 1917 от чахотки, могила № 1691. Офиц. спис.
3399. КОДРЯК Лука, крест., Васловцы (Черновцы, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Альб. Гл.
3408. КОЗАК Евгений, доктор (с семьей), р. 1857 в Старых Мамаевцах (Бук.), свящ.профессор богословского факультета черновицкого университета, арест. 1914 и конфинирован в Зальбурге. При послевоенной румынской власти был тоже преследован и лишен кафедры. Умер 5/9 1933 в Черновцах. Жена: немка из Вены. ТА П, 50. Ваврик: Буковиинская Русь (в газ. «Рус. Голос» за 17/10 1926. доктор Е.Козак оставил в рукописи историю Буковины, доведенную по 1930 год, но рукопись, к сожалению, потерялась у его зятя Владимира Вас. Орзы, преподавателя средней школы (сообщ. В.Я.Бульбука)).

3419. КОЗАК Иларион, ст. советник управления лесов Буковины, конфинирован в 1914 г. в Вене. ТА П, 57.
3433. КОЗАРКЕВИЧ Кирилл (Константин) доктор, р. 1845 в Кобыне (Вашковцы, Бук.), иеромонах, Драгомирна (Сучава), арест. авг. 1914 местным жандармом под предлогом сношения с лицами заподозренными в шпионаже. Был под военным судом. Тюрьмы: Черновцы и Станиславов, Талергоф. Конфинация в Шванберг (Штирия), где умер 24/5 1917 г. ЦГИА 1 с. 142, 163 (В.801) – назван «Козакевич». ТА П, 50, 51; Ш, 2, 145; 1У, 10. Запрос деп. Стржибрного в парламенте. Сообщ. доктора Богатырца (Герихт дер 35 Ляндштурмбригаде Е. № 1/1914 – по доктору Балану). Нил Ломницкий: Сумна 1стор1я, рукоп. Сообщ. Я.В.Бульбука (в молодости поступил в адвокатуру в Вене и служил конципиентом (стажором) у известного в свое время доктора Луэгера (бургомистра гор. Вены), затем редактировал газ. «Православная Буковина» в Черновцах. Был известен как общественный деятель Буковинской Руси.
3494. КОЛОМЫЙСКИЙ Тимофей, крест., Ицканы (Сучава, Бук.), арест. 1914 по поводу высказывания им мнения, что Австрия не победит Россию, так как Бог не поможет австрийцам. Приговорен военным судом (без допроса свидетелей) к 3 годам принудительных работ. Умер в гарнизонной тюрьме в Будапеште 14/11 1915 г. Сообщ. доктора Богатырца (Герихт дес Милитеркоммандос Лемберг К 172 ех 1914 – по доктору Балану).
3798. КРАМАРЬ Семен, крест., Кучуров Великий (Черновцы, Бук.), арест. 24/10 1914 жандармом И.Дрешером потому, что во время присутствия русских войск выразился: «теперь мы уже не австрийские, но русские подданные и должны держать с русскими». Полевой суд в Радавцах оправдал его и отпустил домой. Сообщ. доктора Богатырца (Фельдгерихт Радауц К.572/1915 – по доктору Балану).
3806. КРАСОВСКИЙ Петр, крест., Панка (Сторожинцы, Бук.), повешен австрийцами без суда в октябре 1914 г. ТА П, 51. Карбулицкий, с. 21.
3954. КУЗЬ Афанастй, 53 г., жел.дор. ст. кондуктор, Черновцы (Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 14/3 1915 от тифа, могила № 1198. ЦГИА 1 с. 31. Офиц. спис. (назван «Куц»); спис. М. поз. 1316 (назван «Кус Остман»).
4028. КУЛЯК Дмитрий, жел. дор. рабочий, Волчинец (Серет, Бук.), арест. 7/9 1914 за мнимо антиавстрийский разговор, оправдан полевым судом в Быстрице, но сослан в Талергоф. 3/9 1915 направлен в лагерь для беженцев. ЦГИА П с. 63 (В.2374, 5655). Сообщ. доктора Богатырца (Фельдгерихт Бестерче К 55/1914 – по доктору Балану).
4045. КУПАРЕНКО Памфилий, крест., Ропча (Сторожинец, Бук.), расстрелян австрийцами 16/3 1917. ТА П, 52.
4046. КУПАРЕНКО Феофил, 50 л., крест., Ропча (Сторожинец, Бук.), умер в Талергофе 26/3 1917 от сердечной болезни, могила № 1657. Офиц. спис.
4054. КУПЧАК Василий, земледелец, Серет (Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Альб. Гл. Зап. С.К.Захарчука.
4143. КУЦАК Елена, 21 г., крест.-работница, Лукавица (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Талергоф. 7/10 1915 направлена в лагерь для беженцев с ограничением. ЦГИА П с. 54 (В.5079).
4210. КШЕН Ольга, 22 г., жена наборщика, Черновцы (Бук.), арест. 1914, Талергоф. 2/9 1916 решение комиссии отменить конфинацию и продлить интернирование как политически неблагонадежной. ЦГИА П с. 7 (В.8169).
4322. ЛАЗА Григорий, р. 1865, свящ., Шипит на Серете (Вижница, Бук.), спасался перед арестом бегством в Россию и там умер. ТА П, 58.
4323. ЛАЗАР Дмитрий, 54 г., рабочий, Сторожинец-Путилов (Вижница, Бук.), умер в Талергофе 3/5 1917 от сердечной болезни, могила № 1917. Офиц. спис.
4326. ЛАЗАРОВА Евфимия, липованка, Радавцы (Бук.), арест. 28/6 1915 потому, что у неё "было весёлое выражение лица, когда русские войска вошли в Радавцы". Полевой суд приговорил её к 6 месяцам принудительных работ. Сообщ. д-ра Богатырца (Фельдгерихт Радауц К 37/1915 – по д-ру Балану.
4420. ЛЕМНЫЙ Онуфрий, р. 1866, псаломщик, Старая Жучка (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Талергоф. 22/4 1915 решение продлить интернирование (Гайнбург, у. Брук). ЦГИА 1 с. 204 (С.1363). ТА П, 50.
4548. ЛУГОВЫЙ Дмитрий Н., гимназист 8-го класса, Шировцы Выжние (Черновцы, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин, Талергоф. Альб. Гл.
4567. ЛУПАШКО Евгений, р. 1869, псаломщик, Мигова (Вижница, Бук.), арест. 1914, Талергоф. ТА П, 50, 58.
4568. ЛУПАШКО Илья, крест., Кучуров Великий (Черновцы, Бук.), повешен жандармом Людвигом Клаппом 7/9 1914. ТА П, 51. Сообщ. д-ра Богатырца (к.к. Ляндэсжендармери-Коммандо № 13. Рез. 358/1917 Адй. юстифицирунген ин дер Буковина, К.к. Ляндэсрегирунг 10027/Д През. – по д-ру Балану). Карболицкий, с. 21.
4569. ЛУПУЛЯК Трофим Маркович, р. 1899, крест., Глубокая (Сереет, Бук.), повешен 20/10 1914 по приказу офицера жандармерии Франца Тробея возле с. Купки потому, что получил у казаков водку. Этот австрийский офицер приказал похоронить тело повешенного там, где зарывали собак. ТА 1, 51. Сообщ. д-ра Богатырца (К.К.Ляндэсрегирунг № 5707/Д През. 3/7 1915 – по д-ру Балану). Карболицкий, с. 15, 21. 1.1.Компан1ець: Становище 1 боротьба трудящих масс Галичини 1 Закарпаття…, Киев, АН УССР 1945, с. 223 (ссылка на ЦД1А УРСР, ф. канцеляр11 черн1вецького губернатора, стр. 4, арк. 1, 12, 15, 16). Примечание: Т.М.Лупуляк был арестован на донос Шмиля Циммерманна.
4642. ЛЯСОВ Исидор (Сыдро !?), 70 л., крест., Жадова (Сторожинец, Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 18/1 1915, могила № 371. Офиц. спис.
4662. М. Е., инженер, родом из Буковины, канадский гражданин, арест. авг. 1914, Талергоф, с. 8/9 1914 комендант сарая, куда были перемещены семейные заключенные, старики и больные – всего 167 человек, в том числе 10 "украинцев". Посредничал в грацкой фирме Лехнер и комп. при покупке товаров. Как иностранный гражданин был освобожден 2/10 1914 и конфинирован в Вене. Мак., с. 105, 107, 108, 117, 126, 145, 150.
4710. МАКАРЕНКО Петр, крест., Топоровцы (Черновцы, Бук.), убит австрийским жандармом в 1916 году. ТА П, 52.
4711. МАКАРИЙ, иеромонах-липован (митрополит староверов), Белая Криница (Сереет, Бук.), арест. 1914, Талергоф (интернирован в Вене ?). ТА П, 50. "Слово Польске" 16/10 1914 № 464.
4715. МАКЕЕВ Максимилиан, 36 л., рабочий, Климовцы (Серет, Бук), умер в Талергофе 12/8 1916 от воспаления почек, могила № 1505. ОФиц. спис. и письмо Наместничества Грац 12/Х1 1916 № 6 2/96 ех 1916.
4716. МАКОВЕЙ Иван, свящ., румын, Баинцы (Серет, Бук.), арест. в январе 1915 на донос жандармерии, что угощал русскую патруль и произносил тост в честь вел. Кн. Миколая Николаевича, что не подтвердил на суде ни один свидетель. Полевой свидетель в Радавцах оправдал его. Сообщ. д-ра Богатырца (Фельдгерихт Радауц К 738/1915 – по д-ру Балану).
4722. МАКОВЬЕВИЧ Александр Парфеньевич, р. 1882, псаломщик, Топоровцы (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Терезин, Талергоф. ТА П, 50, 58. Альб. Гл.
4723. МАКОВЬЕВИЧ Емельян Васильевич, р. 1857, свящ., Чорнавка (Черновцы, Бук.), арест. 5/8 1914, Талергоф (носил воду под штыками). ЦГИА 1 с. 135, 157 (В,140, 796, 6409) – продление интернирования. ТА П, 50, 57, 60; 1У, 54. Запрос деп. Стржибрного в парламенте. Сообщ. доктора Богатырца. Альб. К.
4724. МАКОВЬЕВИЧ Парфений, р. 1859, псаломщик, Дихтынцы (Выжница, Бук.), арест. 11/8 1914 за выхваливание жизни в России. Полевой суд 43 дивизии в Черновцах передал его для интернирования в Талергоф. 22/4 1915 решение комиссии продлить интернирование (Гайбург, у. Брук). Энцерсдорф им Тале и конфинация в Оберголлябрунн, Гминд. ЦГИА 1 с. 201 (С.1378). ТА П, 50, 58. Сообщ. д-ра Богатырца (Герихт дер 43 Див. 62/1914 – по д-ру Балану).
4725. МАКОВЬЕВИЧ Савина, 48 л., жена свящ. Емельяна (см.), Чорнавка (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Талергоф. 22/Х1 1915 решение комиссии продлить интернирование. Умерла в Талергофе 26/9 1915 от воспаления почек, могила 1414. ЦГИА П с. 47 (В.5661). ТА П, 50. Офиц. спис.
4754. МАЛАНКО Георгий, крест., Кучуров Великий (Черновцы, Бук.), повешен жандармом Людвигом Клаппом в 1915 году. Сообщ. доктора Богатырца (К.к.Ляндесрегирунг 10027/Д През. 1915 – К.к. Ляндесжендармерикоммандо № 13 Рез. № 358 ех 1917 адй. Юстифицирунген ин дер Буковина. Берихт. – по доктору Балану).
4755. МАЛАНЧУК Степан, свящ., Камена (Черновцы, Бук.), арест. сент. 1914 за пренебрежительное высказывание об австрийском императоре. Оправдан полевым судом полковника Папа, как "щирый украинец". Сообщ. доктора Богатырца (Фельдгерихт Папп К.327/1915 – по доктору Балану).
4828. МАРКЕВИЧ Александр, крест., Дихтинец (Вижница, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Зап. С.К.Захарчука.
4923. МАСЬНИЧУК Параскева, абсольвента учительской семинарии, Черновцы (Бук.), арест. 1914 во время бегства, Талергоф. Альб. Кор. ("Пазя Масьничук1вна").
4951. МАТИЙЧУК (или МАТЕЙЧУК) Иван Я., крест., Шеровцы Выжние (Черновцы, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин и Талергоф. Зап. С.К.Захарчука.
4966. МАТКУР (тоже МАШКУР) Юрий, 46 л., Черновцы (Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 21/2 1915 от тифа, могила № 1013. Офиц. спис.; спис. М. поз. 726.
5004. МАЧУЩАК Евгений, р. 1878, Банилов Русский (Вижница, Бук.), избежал угрожающего ему ареста благодаря бегству в Россию. ТА П с. 58.
5020. МЕЛЕНКА (тоже МЕЛЯНКА) Георгий, крест., Кучурмаре (Черновцы, Бук.), повешен мадьярами 3/10 1914. ТА П, 51. Карбулицкий, с. 1.
5069. МЕЛЬНИЧУК Николай, 65 л., крест., Вашковцы на Серете (Сереет, Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 28/1 1915 от тифа, могила № 591. Офиц. спис.; спис. М. поз. 687 (возраст подан: 45 л.).
5070. МЕЛЬНИЧУК Параскева, абсольвентка учительской семинарии в Черновцах (Бук.), арест. 1914, Талергоф. ЦГИА П с. 38. Мак., с. 192, 198. Альб. К.
5088. МИГАЛЬЧА Николай, р. 1865, свящ. (правосл), Якобены (Кимполунг, Бук.), арест. 1914, пребывал в нескольких тюрьмах, оправдан военным судом был передан под надзор жандарму Шустеру, который отрапортовал капитану жандармерии Сарачу, что Мигальча все-таки неблагонадежный и был вторично арестован и сослан в Прагу. Сообщ. д-ра Богатырца – по д-ру Балану.
5089. МИГАЛЯКИ Григорий, местность не названа, арест. 1914, Талергоф. 9/9 1916 направлен в лагерь для беженцев. ЦГИА П с. 69 (В.5090).
5135. МИЛЬЧОХ Елена, 45 л., учительница, Садыгора (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Талергоф. 27/10 1915 решение комиссии продлить интернирование. ЦГИА 1 с. 45; П с. 57 (С.1385). ТА П, 5058.
5136. МИЛЬЧОХ Иван, муж Елены (см.), земледелец, Садыгора (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Талергоф. 28/9 1915 решение комиссии (ТК № 5509) продлить интернирование. ЦГИА П с. 52 (В.5083). ТА П, 50.
5247. Д-р МОГИЛЬНИЦКИЙ Корнилий, судья, Серет (Бук.), арест. 1914, закован во время транспорта, Талергоф. После войны занимал должность уездного судьи в Ужгороде. ЦГИА 1 с. 49 (В.539) – продление интернирования (судья-пенсионер). ТА П, 50, 58; Ш, 93. Альб. Бедз., Др., К. Запрос деп. Стржибрного в парламенте. Сообщ. Я.В.Бульбука.
5252. МОЙСЮК Петр, богослов (православный), Репужинцы (Кицмань, Бук.), (по офиц. списку: Сучавица (Радавцы)), арест. 1914, Талергоф. ЦГИА 1 с. 139, 157 (В.5417, 6784, 7247) – продление интернирования. ТА П, 50, 57.
5274. МОЛДОВАН Илья, крест., Чорнавка (Черновцы, Бук.), повешен в сент. 1914 года в Садогоре только на основании жандармского протокола. ТА П, 51. Карбулицкий, с. 21. Сообщ. д-ра Богатырца (Ляндесжендармерикоммандо № 13, Рез. № 358/1917 Адй. Юстифицирунген ин дер Буковина. Берихт дер Ляндесрегирунг 10007/Д През/1915 – по д-ру Балану).
5296. МОРОЗ Василий, студент философии, Крешатик (Кицмань, Бук.), арест. 1914 во время купания на Днестре, Талергоф. 10/3 1915 направлен в лагерь для беженцев. ЦГИА П с. 38, 60 (В.15, А.194). Мак., с. 148, 156, 191, 198. Альб. К.
5436. НАГОРНЯК Василий, мещ., Черновцы (Бук.), арест. 1914, Талергоф. ТА П, 50, 58.
5437. НАГОРНЯК Дмитрий, мещ., Черновцы (Бук.), арест. 1914, Талергоф. Альб. Бор.
5531. НИМИГЕОН Федор, Тереблена (Серет, Бук.), арест. 1914, Талергоф. Альб. Бор.
5544. НОВАК Иван, р. 1892, крест., липован, Молодаев (Черновцы, Бук.), арест. 16/8 1914, тюрьмы Черновцы и Станиславов, приговорен военным судом за обиду австрийского императора к смертной казни на основании показаний Аксаны Гаманюк и повешен 29/8 1914. ТА П, 51. Сообщ.

(no subject)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЖЕРТВ
австро-мадьярского террора во время первой мировой войны 1914 - 1918 гг.на областях Галицкой и Буковинской РУСИ с биографическими и библиографическими данными.


Третья значительно пополненная редакция.
Посвящается 50-летней годовщине Талергофской трагедииПрикарпатской Руси.

Составил Р.Д.МИРОВИЧ
Львов, 1971 г.

4. АДАМКО Екатерина, крест., Заставна /Бук./, арест. Авг. 1914. Рел. стар. Снятын 20/8 1914 № 461/пр.
25. АНДРИЕЦ Николай, крест.. Киселев /Кицмань, Бук./, повешен без суда 18/5 1915. ТА П, 52.
29. АНДРИЮК Михаил, крест. и волостной писарь, Нижние Синовцы /Серет, Бук./, Талергоф. Решение комиссии 21/9 1915: конфинация отменена из-за отсутствия средств продлено интернирование. ЦГИА П с.50 /с. 842/.
30. АНДРИЮК Степан, учитель, Нижние Синовцы /Серет, Бук./, Талергоф. Решение комиссии 21/9 1915: конфинация отменена из-за отсутствия средств продлено интернирование. ЦГИА 1 с. 41,43,44 /С. 843, В. 7042/; ЦГИА П с. 50 /С. 843, В. 7042/.
33. АНДРОНИК Адриан, р. 1871, свящ., Лукавица /Черновцы, Бук./, арест. 24/10 1914 вместе с женой. Отпущен полк. жанд. Фишером на свободу; после возвращения домой добился освобождения жены, но затем были они вторично арестованы и после вторичного освобождения переехали в Сочаву, где пробыли до конца войны. Балан, с. 81; сообщ. доктора Богатырца.
34. АНДРОНИК, жена свящ. Адриана Андроника, Лукавица /Черновцы, Бук./. см. выше под 33.
51. АНДРЮК Михаил Васильевич, крест., Синовцы Нижние /Серет, Бук./, арест. 1914, Терезин; Талергоф. Альб. Глеб.
52. АНДРЮК Степан Михайлович, гимназист, Синовцы Нижние /Серет, Бук./, арест. 1914, Терезин; Талергоф. Альб. Глеб.
63. АНТОНЮК Иван, 57 л., крест., Самушин /Кицмань, Бук./, Талергоф. 9/9 1915 определено назначение в лагерь для беженцев с добавлением ограничения, однако 21/9 1916 решено продлить интернирование с отметкой «русофил» ЦГИА П с. 23 /В. 6516/, с. 65.
69. АНУРИЕВ ЮСТИН, крест., 59 л., женат, православный, Климовцы /Серет, Бук./, умер в Талергофе 6/4 1917 от сердечной болезни /могила № 1670/. Офиц. спис.
73. АРИЙЧУК Василий, р. 1875 в Каменой /Черновцы/, свящ. В Топоровцах /Черновцы, Бук./, арест. жандармами 22/8 1914; тюрьмы: Черновцы, Гура Гумора, Вена; Талергоф, затем конфинация в Граце. Умер в 1932 г. как настоятель прихода Лашковка /Кицмань, Бук./. ЦГИА П с. 19 /В. 9393, С. 1268/. 23/10 1916 освобожден с ограничением, т.е. запрещением на время войны поселяться в районе военных действий. ТА П, 57; сообщ. доктора Богатырца.
100. БАБЯЧ Фома, крест., Радовцы /Бук./, арест. авг. 1914. Был арестован за то, что по просьбе односельчан спел заслышанную у русских солдат песнь «Наш батюшка белый царь». Просидел в военной тюрьме год и 6/8 1915 был освобожден. Сообщ. доктора Богатырца по Балану /Фельдгерихт Бестерче дело № 334/14
104. БАГИНСКИЙ Станислав, частный служащий, Черновцы. Талергоф. Решение комиссии 6/3 1916: продолжить интернирование. ЦГИА П с. 26 /В. 5074/.
126. БАЙСТУЛА Михаил, 46 л., крест., Кицмань /Бук./, арест. 1914, умер в Талергофе 22/2 1915 от тифа, могила № 1028. Офиц. спис. /фамилия и местность искажены/; спис. М. под № 97.
148. БАЛАБАЩУК Михаил, крест., Брязя /Кимполунг, Бук./, повешен австрийцами в июле 1916 г. ТА П, 52.
149. БАЛАБАЩУК Степан, крест., Брязя /Кимполунг, Бук./, повешен австрийцами в 1916 году. ТА П, 52.
294. БАЧИНСКИЙ Епифаний Т., р.1873, псаломщик, Валковцы (Серет, Бук.), арест. 1914, Терезин, Талергоф. 21/9 1915 конфинация отменена и продолжено интернирование по поводу отсутствия средств на содержание. ЦГИА П с.50 /С.1026, В.6650/. ТА П, 50,58. Зап. С.К.Захарчука.
327. БЕЗБОРОДЬКО Иван, крест., Шировцы Выжние (Черновцы, Бук.), арестован в марте 1915 без конкретного обвинения и отправлен в Вену, где просидел в заключении 2 месяца, затем отправлен в Талергоф. 3/9 1915 комиссией решено продлить интернирование и таким образом был заключен до мая 1917 года. ЦГИА П с.63 (В.5099). ЧОДА, ф. секретариата внутр. дел /по кн.:Компан1ець, Становище 1 боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку ХХ ст.. Киев, 1960, с.219.
329. БЕЗНЮК Василий, р.1898, крест., Глубокая (Серет, Бук.), повешен австрийцами в окт. 1914 возле села Купки потому, что «получил от казаков водку». Австрийский офицер приказал зарыть труп там, где зарывали собак, до того же труп повешенного вместе с трупами других повешенных одновременно жертв (Лупуляка Трофима и Емельяна и Кручко Дмитрия – см.) висели на придорожных фонарях целые сутки. Компанієць: Становище і боротьба трудящих мас Галичини, Буковини і Закарпаття на початку Х ст., Киев, 1960, стр.223 (ссылка на ЦДІА УРСР, ф. Канцелярии чернов. Губернатора, спр.4, арк. 1,12,15,16).
380. БЕРЗЕЦКИЙ (тоже БИЛЬШЕЦКИЙ) Мирослав (тоже Николай), 22 г., Черновцы, арест. 1914, умер в Талергофе 26/12 1914 от тифа, могила №211. Офиц. спис.; спис. М. поз.29.
384. БЕСЕЦКИЙ Андрей, крест.. Лужаны (Кицмань, Бук.), арест. 1914, Терезин, (Талергоф). Зап. С.К.Захарчука.
506. БОГАТЧУК, свящ. /Буковина ?/, сослан в Санкт Петер ам Оттерсбах. ТА П, 115 (снимок). Примечание: В галицких шематизмах нет священника с такой фамилией, поэтому предполагается, что это буковинец. Кроме снимка (как выше) нигде не упоминается.
507. БОГАТЫРЕЦ Кассиан Дмитриевич доктор, р. 5/11 1868 в с. Кабин (у. Вашковцы, Бук.), свящ., настоятель прихода Веренчанка (Кицмань, Бук.), арест. 30/7 1914, полицейская тюрьма Черновцы, концлагерь Санкт Марьям (Вижняя Австрия), гарнизонная тюрьма во Вене; в политическом венском процессе о государственной измене (втором) 1915-1917 приговорен вместе с другими общественными деятелями Галичины и Буковины к смертной казни через повешение и на основании амнистии императора Карла 1 освобожден из тюрьмы и конфинирован в Граце. Возвратился в Веренчанку в 1918 году. Видный общественный деятель Буковинской Руси, член-основатель многих культурно-просветительных и экономических русских обществ, сотрудник русских газет и поборник чистоты православного обряда. За свою патриотическую деятельность подвергался еще до войны преследованиям со стороны административных властей, в частности управителя края барона Блейлебена. Оставил в рукописи большой труд по истории православной буковинской епархии, составлен им в последние годы жизни по предложению Московской патриархии. О своем политическом процессе, на котором произнес мужественную защитительную речь в защиту славянской и русской исторической идеологии и русской православной церкви – оставил 6 томов (тетрадей) записок, позволяющих восстановить ход процесса по стенографическим протоколам. Жена Степанида Александровна томилась тоже в Талергофе (см.); дочь Надежда Кассиановна проживает как врач в Париже, сын Николай, инженер, проживает заграницей. Умер как митрофорный протоиерей – пенсионер в Черновцах 25/7 1960 года и там похоронен. Член галицко-русской Матицы с 1901 года. ТА 1, 138; П, 28,50,57,146; 1У, 156. Обвинительный акт и приговор 2-го венского процесса о государственной измене. Речь деп. Романа Чайковского в парламенте 28/6 1916. Доктор И.А.Андрейко: Тернистый путь… и Второй венский процесс (воспоминания), рукоп.
508. БОГАТЫРЕЦ Степанида Александровна урожд. ВЕЛИГОРСКАЯ, жена свящ. доктора Богатырца Кассиана Дмитриевича (см.), Веренчанка (Кицмань, Бук.), арест. авг. 1914. Талергоф. Заботами своего брата Язона Велигорского, лесного инспектора в Штирии, была освобождена. Умерла в 1944 году в Черновцах. Запрос деп. Стржибрного в парламенте. Сообщение Я.В.Бульбука.
516. БОГДАН Яков, р. 1860, псаломщик, Подзахарич (Выжница, Бук.), арест. авг. 1914, умер в Талергофе 24/2 1915 от тифа, могила № 1061. Офиц. спис.; спис. М. поз. 100. ТА П, 50, 58.
535. БОДНАР Иван, сельский полицейский, Ропча (Сторожинец, Бук.), арест. сент. 1914 за расклеивание афиш по приказу русских властей, причем будто бы радовался и выразился без уважения об австрийском императоре. Приговорен полевым судом в Радовцах к 20 годам принудительных работ. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца (Фельдгерихт Радауц К. 597/1915).

544. БОДНАР Михаил О., крест., Стрелецкий Кут (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Терезин (Талергоф). Зап. С.К.Захарчука.
582. БОЙКО Леонтий Гр., Щировцы Выжние (Черновцы, Бук.), Терезин. (Талергоф). Альб. Гл. Зап. С.К.Захарчука.
608. БОЛГАРИК Онуфрий, 70 л., крест., вдовец, Русс Боуля (Климполунг, Бук.), умер в Талергофе 5/3 1917 (маразм), могила № 1613. Офиц. спис.
609. БОЛЕХОВ Федор, 60 л., Черновцы (Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 31/11 1914. Сп. М. поз. 70.
683. БОШНЯК Иван, псаломщик (Буковина), арест. 1914, Талергоф. ТА П, 58.
684. БОШНЯК Иларион, 63 г., надзиратель дорог, Черновцы (Бук.), арест. 1914, Талергоф. ЦГИА П с. 25 (В. 2300) – 22/3 1916 конфинация в местности принадлежности.
750. БУКАТАР Амвросий, 53 г., православный, женат, Комаровцы-Слобозия (Сторожинец, Бук.), умер в Талергофе 19/4 1917 (сердечная болезнь), могила № 1701. Офиц. спис.
759. БУЛЬБУК Яков Васильевич, р. 15/11 1878, псаломщик, Лукавец (Вижница, Бук.), арест. 1914 и передан военному суду Быстрице, которым был оправдан, но все-таки сослан в Талергоф. Из Талергофа призван в армию. После войны получил сан священника в Черновцах и умер там же как протоиерей-пенсионер 3/3 1963 г. ТА П, 50, 50. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца и его собственные.
796. БУЦ Сигизмунд, 33 г., железнодорожный служ., место жительства Черновцы (Бук.), умер в Талергофе от тифа 31/1 1915, могила № 652. ЦГИА 1 с. 30; ЦГИА П с. 51 (В. 67, 1325) – отмечено, что Буда Сигизмунд, умерший 31/1 1915 тождествен с Буц Сигизмундом из Черновиц. Офиц. спис.; спис. М. поз. 69 (дата смерти подана 28/1 1915, местность Галич).
803. БУЧКО Александр, техник-строитель, Черновцы (Бук.), Талергоф. ЦГИА 1 с. 78 (В. 4892) (решение: лагерь для беженцев с ограничением).
906. ВАСИЛОВИЧ или ВАСИЛЬЕВИЧ Гавриил Юрьевич, р. 1878, православный богослов, Стрелецкий Кут (Черновцы, Бук.), арест. авг. 1914, Талергоф. ЦГИА 1 с. 139 и 158 (В. 140, 6517) – продление интернирования. ТА П, 50,57,58; Ш,91; 1У, 46, 117-18. Альб. Бедз., Др., Км., Кр. (отметил: «фризиер Талергофа и живописец»). Сообщ. доктора К.Д.Богатырца.
920. ВАСИЛЯКИЙ Василий, железнодорожный сторож, Каличанка (Черновцы, Бук.), Талергоф. 28/9 1915 решение комиссии (ТК № 5329) продлить интернирование. ЦГИА 1 с. 65 (В. 4862). ЦГИА П с. 52 (В. 4861).
921. ВАСИЛЯКИ(Й) Доминика, жена Василия, Каличанка (Черновцы), Талергоф, 28/9 1915 решение комиссии продлить интернирование. ЦГИА П с. 52 (В. 4862).
946. ВЕЛИГОРСКИЙ Борис, управляющий лесами православного церковного Фонда, р. 1870, Франтовцы (Радовцы, Бук.), арест. 7/8 1914 на вокзале в Черновцах на приказ коменданта 43 дивизии; тюрьма в Черновцах. Судом 43 дивизии был оправдан (К.47/1914). ТА П, 58. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца.
997. ВЕРЕГА Петр, 56 л., православный, швейцар, Черновцы (Бук.), умер в Талергофе 11/3 1917 от сердечной болезни, могила № 1622. Офиц. спис.
1026. ВИЗЛЮК (тоже ВЫЖНЮК) Василий Несторович, крест., Глубокая (Серет, Бук.), арест. 20/10 1914 по доносу Шмиля Циммермана и повешен без суда офицером жандармерии Францем Тробеем. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца (по Балану) – Бук. Ляндесрегирунг № 5707 През. 8/7 1914. Карбулицкий, с. 15, 21. ТА П, 51.
1110. ВОЗНЯК Петр, 44 г., псаломщик, Красна (Коросно), арест. сент. 1914, умер в Талергофе 2/5 1915 (воспаление почек), могила № 1314. Офиц. спис. ТА П, 36; Ш, 108.
1128. ВОЙНАРОВСКИЙ Франц, строитель, Черновцы (Бук.), арест. 1914, Терезин. Талергоф 7/10 1915 конфинация (решение тал. Ком. ТК № 5713). ЦГИА 1 с. 78 (В. 5432); ЦГИА П с. 51 (С. 624, В. 5432); Зап. С.К.Захарчука.
1129. ВОЙНОВСКИЙ Олекса, финансовый надстражник, Серет (Бук.), арест. 1914, Терезин, Талергоф. ЦГИА 1 с. 186 (С. 470) – отметка: «освободить – украинец». Альб. Гл.
1180. ВОЛОШИН Георгий, 56 л., крест., Черный Поток (Коцман, Бук.), умер в Талергофе 22/2 1915 (сердечная болезнь), могила № 1459. Офиц. спис.
1195. ВОЛОЩУК Семен, р. 1862, Вашковцы (Бук.), арест. 3/8 1914, умер в Талергофе 12/10 1914 (болезнь не подана), могила № 40. ЦГИА 1 с. 20 (местность подана Вашковцы, по другим данным: Васловцы (у. Черновцы)). Офиц. спис.; спис. М. поз. 119. ТА П, 50. Альб. Др. Мак., с. 178, 179. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца.
1245. ВУСАТЮК Николай, Балковцы (Серет, Бук.), арест. авг. 1914, Терезин, Талергоф. Альб. Гл.
1293. ГАВРИЛЯК Иван, крест., член русской читальни, Лукавец (Выжница, Бук.), арест. окт. 1914 капитаном жандармерии Лакингером. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца.
1309. ГАВРИЩУК Алексей (Олекса) 49 л., крест., Мамаевцы Новые (Черновцы, Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 31/3 1915 от тифа, могила № 1254. Офиц. спис.; спис. М. поз. 1373. (дата смерти подана 30/3 1915).
1310. ГАВРИЩУК Григорий Иванович, крест., Стрелецкий Кут (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Терезин. Талергоф. Зап. С.К.Захарчука.
1318. ГАДЗЮК Яков (Еким), р. 1868, крест., Шипот (Выжница, Бук.), арест. 1914, гарнизонная тюрьма в Вене, оправдан во втором венском процессе о госуд. измене (доктора Богатырца и тов.). ТА П, 117; 1У, 156. И.А.Андрейко, Тернистый путь…, рукоп. и его ж Второй венский процесс, рукоп.
1329. ГАИНА Фока, крест., Михальче (Черновцы, Бук.), арест. 28/10 1914, за обидчивые слова об автрийском императоре, сказанные мнимо к лесничему Фридриху Асту. Приговорен без допроса свидетелей 14/5 1915 к 1 ? г. принудительных работ. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца (Фельдгехирт Радауц К 585/1915).
1348. ГАКМАН Евгений, адвокат, Черновцы (Бук.), арест. 1914, был вскоре освобожден. ТА П, 50.
1365. ГАЛИП Василий, р. 1868, Вашковцы на Черемоше (Бук.), арест. авг. 1914, Талергоф. ТА П, 58.
1366. ГАЛИП Степан, свящ. (православный), р. 1864, Бергомет на Пруте (Кицмань. Бук.), арест. 6/10 1914 на донос мазепинца псаломщика Василия Скрабы, Талергоф. ЦГИА 1 с. 148 (В. 798) – освобождение с ограничением, местность подана: Яблоница (у. Выжница). ТА П. 57. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца.
1367. ГАЛИП Феофила, жена свящ. Степана Галипа (см.), Бергомет на Пруте (Кицмань, Бук.), арест. в феврале 1915, оправдана военным судом в Быстрице и Радовце и сослана в Талергоф. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца (Фельдгехирт Радауц К. 598 /1915).
1408. ГАНДЮК Александр или Алексей, 65 л., крест., Глубокая (Серет, Бук.), арестован жандармом Евгеном Клаппа в обвинении шпионажа, что будто бы кричал: «слава России, долой Австрию» на деле же потому, что угощал русских солдат молоком. Повешен этим же жандармом без суда 20/9 1914 на берегу реки Серет возле села Купки. ТА П, 51. Карбулицкий, с. 21. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца. Компан1ець, Становище 1 боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку ХХ ст., Киев, 1960, с. 223 (ЦД1А УРСР, ф. Канцеляр11 чернов. Губернатора, спр. 4, арк. 1, 12, 15, 16; Компан1ець, Боротьба за Радянську владу на Буковин1, Киев, 1950, с. 15).
1422. ГАПРЫЙ (тоже ГАПИЙ) Семен, 65 л., крест., Глубокая (Серет, Бук.), арест. 1914, умер в Талергофе 14/2 1915 от тифа, могила № 916. Офиц. спис.; спис. М. поз. 322 и 981 (как ГАПИЙ, 75 л.).
1427. ГАРАС Федор, р. 1870, Вашковцы (Бук.), надсмотрщик при регуляции потоков в Тарамешне (у. Мысленицы, Зап. Гал.), Талергоф, Энценсдорф им Тале. 27/10 1915 направлен в лагерь для беженцев, ЦГИА П с. 58 с ограничением. (В. 3834). Ганкевич: Табор 1нтернованих у Енценсдорф 1м Тале («Д1ло» 1934 № 75).
1536. ГЛУШКО Георгий (Григорий), крест., Кучумаре (Черновцы, Бук.), р. 26/3 1891, правосл., приговорен полевым судом подполковника Паппа 30/9 1915 (К 525/15) к смертной казни через повешение за преступление шпионажа (§§ 15, 321 и 327 воен. уголовного зак.). «Газета Львовска» за 6/2 1916, № 29 (401).
1569. ГЕРОВСКАЯ Алексия Адольфовна (дочь Адольфа И.Добрянского), мать доктора Алексея Ю. Геровского и Георгия Юл. Геровского, Черновцы (Бук.), арестована 1914 еще до начала войны и сослана черновицкой полицией в Инсбрук (Тироль), тюрьма в Нидер-Штеймкламм, затем заключена в концлагере Геллерсдорф возле Вены, где умерла в 1916 году. ТА П, 54, 55. доктор И.С.Шлепецкий: Георгий Юлианович Геровский (1886-1959) (в кн. Карпаторусский Календарь Лемко-Союза на 1964 год.).
1570. ГЕРОВСКАЯ Ксения Юлиановна, доктор философии, Черновцы (Бук.), арестована 1914 еще до начала войны и сослана черновицкой полицией в Инсбрук (Тироль), тюрьма в Нидер-Штеймкламм, затем заключена в концлагере в Геллерсдорф возле Вены. ТА П, 54, 55. Яновицкая: Талергоф (В Карпаторус. Календаре на 1969 г. с. 95-96 г.).
1572. Д-р ГЕРОВСКИЙ Алексей Юлианович, арест. 1914 еще до начала войны, но сбежал из черновицкой тюрьмы в июне 1914 и уехал в Россию. ТА 1, 138; П, 54, 55; 1У, 152.
1573. ГЕРОВСКИЙ Егор Юлианович (брат Алексея Ю.), Черновцы (Бук.), арестован 1914 еще до начала войны, но сбежал из черновицкой тюрьмы в июне 1914 и уехал в Россию. ТА П, 54, 55; 1У,
1657. ГНАТЮК Иван, крест., (Бук.), Талергоф, Энценсдорф им Тале. Ганкевич: Табор 1нтернованих у Енценсдорф 1м Тале («Д1ло» 1934, № 75).
1693. ГОЛОВАЧ Диомед Семенович, крест., Глубокая (Серет, Бук.), арест. 20/10 1914 на донос Шмиля Циммермана и повешен лейтенантом жандармерии Францом Тробеем без расследования дела. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца за Баланом (Буковинер Ляндесрегирунг № 5707/Д През. 8/7 1915). Карбулицкий, с. 15, 21.
1694. ГОЛОВАЧ Емельян, крест., Глубокая (Серет, Бук.), повешен австрийцами 22/9 1914. ТА П, 51.
1786. ГОНОК Василий, мещ., Сторожинец (Бук.), повешен австрийским капитаном Фридрихом Прейссером, 20/10 1914. ТА П, 51. Карбулицкий, с. 21. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца по Балану (Вельдгехирт дес Милит. Коммандос Лемберг К 3635 К 3635/1916: Рудольф Малиновски; Герихт Сторожинец № 15/1920, Анганг 11).
1813. ГРАБОВЕЦКАЯ Мария, мещ., Черновцы (Бук.), арест. авг. 1914, за оскорбление австрийского императора и передана военному суду 35 бригады, но своевременный приход русской армии освободил её из тюрьмы. После возвращения австрийцев опять была арестована в Дорне и приговорена к смертной казни через повешение. Отправлена в Быстрицу для исполнения приговора мадьярским палачем, умерла до того, сейчас после прибытия в Быстрицу. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца (Суд 35 бригады каевого ополчения № 64/1914 и Фельдгехирт Радауц К 699/1915/ - по доктору Балану).
1821. ГРЕБЕНЧУК Гаврила, мещ., Садагура (Черновцы, Бук.), арест. январь 1915 как «неблагонадежный» без каких-либо доказательств и сослан в Талергоф по май 1917, откуда после расформирования концлагеря отправлен в Нижнюю Австрию. Компан1ець 1.1. Становище 1 боротьба трудящих мас Галичини, Буковини та Закарпаття на початку ХХ ст. (1910-1919 рр.), Киев, АН УССР, 1960, с. 219.
1832. ГРЕНДЕЙ Авксения, 38 л., работница, Бросковцы (Сторожинец, Бук.), Талергоф. 11/12 1916 продление интернирования (политически неблагонадежная). ЦГИА П с. 33 (В. 5070); ЦГИА П с. 64.
1916. ГРОМАДА Артем, крест., Бряза (Кимполунг, Бук.), повешен австрийцами в июле 1915 года. ТА П, 52.
1977. ГУМЕНЮК Александр, крест., Васловцы (Черновцы, Бук.), арест. 1914, Терезин, Талергоф. Альб. Гл. Зап. С.К.Захарчука.
1978. ГУМЕНЮК Аристид, 14 л., сирота правосл. Священника (Бук.), арест. 1914. ТА П, 50.
1979. ГУМЕНЮК Мильтиад, 9 л., сирота правосл священника (Бук.), арест. 1914. ТА П, 50.
1983. ГУМЕНЮК Степан, крест., Боянчук (Заставна, Бук.), повешен австрийцами в апреле 1915 года. ТА П, 52.
1984. ГУМЕНЮК Фемистокл, 11 л., сирота правосл. Священника, (Бук.), арест. 1914. ТА П, 50.
2010. ГУРЖУЙ Агафия, жена Федора, крест., Тарашаны (Серет, Бук.), арест. 7/5 1915, приговорена военным судом за обиду австр. императора на основании показаний Давида Кернера и Лейбы Фейера помимо противоположных показаний других свидетелей к 1 году принудительных работ. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца Фельдгерихт Папп К 175/1915 – по Балану.
2011. ГУРЖУЙ Федор, крест., Тарашаны (Серет, Бук.), арест. 7/5 1915, приговорен военным судом за обиду австр. императора на основании показаний Давида Кернера и Лейбы Фейера помимо противоположных показаний других свидетелей к 1 ? года принудительных работ. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца (Фельдгерихт Папп К 175/1915 – по Балану).
2031. ГУШУЛЯК Юрданий, крест., Лукавица (Черновцы, Бук.), арест. в сент. 1914, освобожден русскими войсками, затем арест. вторично 16/2 1916 за восхваливание русских. Полевой суд в Радавцах оправдал его. Сообщ. доктора К.Д.Богатырца (Фельдгерихт Радауц К 219/1916 – по доктору Балану).
2051. ДАНИК Илья, 73 г., Черный Поток (Заставна, Бук.), умер в Талергофе 22/10 1916 (маразм), могила № 1522. Офиц. спис.
2124. ДЕМЧУК Михаил, крест., член русской читальни и кооператива, Новые Мамаевцы (Черновцы, Бук.), повешен в марте 1915 без суда жандармом Людвиком Клепшем. ТА П, 52.

(no subject)

URL: file://localhost/C:/Users/Оператор/Videos/MVI_6950.MOV
Сохранён в: C:\Users\Оператор\Videos\MVI_6950.MOV
Размер: 248,5 MБ (260 553 388 байт)
Загружено: 248,5 MБ (260 553 388 байт)

Кто организовал убийство Немцова?

Оригинал взят у v_milov в Кто организовал убийство Немцова?
У меня практически не осталось сомнений в том, что убийство Бориса Немцова организовано российскими спецслужбами. Я уже писал об этом позавчера, а вот какие факты и доводы представляются наиболее существенными на сегодняшний день.

1. Очевидная координация убийц с аудио-прослушкой

Борис провел последние часы своей жизни в ГУМе, в кафе Боско, а убийцы поджидали его в районе Большого Москворецкого моста. Но уходить из ГУМа на юг, пешком до моста и потом через мост в Замоскворечье - это довольно экзотический маршрут. Наиболее привычным для всех является маршрут "Север" - в сторону Манежной площади. Там, например, ближе всего до метро (Театральная, Охотный ряд), а Борису до дома ехать всего одну станцию (от Театральной до Новокузнецкой). Метро он пользовался часто. Кроме того, он передвигался на джипе Range Rover, и нужно было знать наверняка, что он отпустит водителя и решит пойти через мост пешком (довольно экзотическое решение, особенно учитывая плохую погоду).

Почему это важно? Потому что схема движения в этой части Москвы устроена так сложно - с перекрытиями кварталов и односторонним движением - что машина убийц могла подьехать к Большому Москворецкому только с улиц Ильинка или Варварка, т.е. убийцы должны были точно знать, что Борис пойдет пешком и пойдет именно сюда. Если бы Борис решил уехать из ГУМа на машине или пойти по маршруту "Север" (к Манежной площади), дислокация на Ильинке/Варварке была бы бессмысленной.

Выдвигается версия про "украинскую спутницу-наводчицу", но в такой операции это несерьезно - Немцов мог в любой момент сказать, что у него, скажем, спина болит и он не хочет идти по мосту домой пешком. Для нападения на него на мосту нужно было точно знать, куда он пойдет из ГУМа. Такую информацию могла дать только аудио-прослушка.

И если по поводу того, кто мог решиться дерзко убить Немцова в 100 метрах от Кремля, еще возможны споры, то по поводу того, кто может осуществлять аудио-прослушку в районе Красной площади, никаких споров не может быть в принципе.

2. Самый серьезный вопрос - наружное наблюдение

Я уже писал о том, что за оппозиционными лидерами традиционно ведется наружное наблюдение сотрудниками ФСБ, в особенности в период менее чем за 48 часов до крупнейшей оппозиционной акции. На видеоролике с одной из камер наблюдения, вывешенном в интернете, видны какие-то два человека, которые подходят к месту убийства, потом уходят, потом снова возвращаются - возможно, это и есть "наружка", мы точно не знаем. Но конкретные вопросы здесь таковы:

  • Велось ли в тот момент за Немцовым наружное наблюдение?

  • Если не велось, то почему именно в этот момент оно было снято, тогда как традиционно за Немцовым ведется массированная "наружка"? Это было бы крайне подозрительно.

  • Если наблюдение все же велось, почему оперативные сотрудники не вмешались в происходящее и не устроили погоню за преступниками, или по крайней мере не дали немедленный сигнал тем, кто в состоянии такое преследование организовать?

  • Почему киллеры - явно хорошо спланировавшие свое преступление - не боялись столкнуться с оперативниками, ведущими наружное наблюдение за Немцовым, хотя наверняка знали что вероятность "наружки" высока?

Полагаю, что вот этот вот вопрос с "наружкой" - самое слабое место власти во всем произошедшем.

3. Бездействие ФСО

Зона преступления является одной из эксклюзивных зон постоянного наблюдения и патрулирования со стороны ФСО. Я был крайне удивлен в первые часы после трагедии слышать дурацкие комментарии о том что якобы эта зона "не представляет интереса" для ФСО - еще как представляет, попробуйте встать там на мосту, и вы убедитесь, что оттуда легко можно шмальнуть... впрочем, не буду призывать никого к экстремистстким действиям.

Здесь нужно отметить, что ФСО осуществляет не только сканирование охраняемой местности, но и физическое ее патрулирование. Наличие большого числа ФСОшных и полицейских патрулей в этом районе - круглосуточная реальность.

Вопрос: почему немедленно после убийства не было организовано преследование убийц, хотя оперативные руководители, ответственные за охрану этой местности, наверняка получили информацию о выстрелах немедленно? (Это ровно то что они обязаны отслеживать.) Фактически власти ограничились традиционным (и редко дающим результаты) "планом Перехват", хотя у них была уникальная возможность начать преследование убийц на месте, дать команду блокировать узкую, одностороннюю и длинную улицу Ордынка, блокировать входы в близлежащие станции метро?

Почему этого не было сделано?

Я вам скажу почему: потому что никто не собирался никого преследовать. Не знаю, существовал ли физически бегунок вроде "Подразделениям ФСО снять оперативный контроль территории на время проведения неустановленными лицами операции по устранению гр-на Немцова Б.Е. на Большом Москворецком мосту", но без чего-то такого самоустранение ФСО от происходящего мне представляется не то что странным, а просто необъяснимым - иначе как вот этим самым образом.

Еще один глобальный вопрос к ФСО: поскольку они активно мониторят район Ильинки/Варварки (а машина, забравшая убийцу, могла подъехать только оттуда), у них очень быстро после убийц должна была быть вся информация об этой машине. На этом фоне какая-то чехарда и ерунда по поводу поиска машины преступников мне представляется предельно странной.

Видеоролик момента убийства

Опубликованный в интернете видеоролик с одной из камер наблюдения (вероятно, с гостиницы Балчуг) сложно интерпретировать, так как там мало что понятно. Поэтому я предпочитаю делать свои выводы на фактах - прежде всего, трех принципиальных вопросах, перечисленных выше - а не на этом ролике. Однако ролик оставляет массу вопросов:


  • Что за "снегоуборщик", который при полном отсутствии снега движется медленно (со скоростью уборки) и фактически сопровождает Бориса, частично прикрывая момент убийства?

  • Что за двое людей, которые там постоянно бегают туда-сюда, то уходят, то возвращаются?

  • Что за машины подъезжают-отъезжают?

  • Зачем с первых часов после трагедии повсеместно официально озвучивалась версия о том, что убийца якобы стрелял из проезжающей машины, хотя теперь совершенно очевидно, что это не имело ничего общего с действительностью, и власти сразу об этом знали?

В целом просмотр ролика, к сожалению, только подтверждает ощущение, что убийство Немцова было не акцией дерзких киллеров, а спланированной спецоперацией с большим штатом и прикрытием. Хотя, еще раз подчеркну, это всего лишь ощущение в данном случае - ролик настолько невнятен, что делать из него далеко идущие выводы я бы не стал (кроме одного - убийство явно не было совершено из проезжающей машины, как нам поначалу рассказывали официальные лица).

Могли ли убийство совершить частные лица?

По итогам прошедших дней анализа и консультаций с бывшими сотрудниками спецслужб я убежден - нет. Немцов был такой фигурой, для устранения которой в нынешней системе необходимо согласие первого лица. Если такое сделать без согласия первого лица, то гнев первого лица (прежде всего по поводу того, что это сделали без его ведома и санкции) будет настолько силен, что киллеров обязательно поймают и выпотрошат в лесу на корм для червей еще до того, как на их место будут назначены официальными "подозреваемыми" какие-нибудь непричастные чеченцы.

Это знают все, кто лоялен системе. Пойти на такое без санкции "папы" - означает бросить вызов системе, бросить вызов "папе". Все эти "черносотенцы" или я не знаю кого вы там еще записываете в подозреваемые - все они это прекрасно знают. Они побоялись бы пойти на такое.

Кому выгодно?

Я говорил об этом подробно на радио "Свобода" в субботу, но в двух словах - тем кто строит свои версии на крайне слабом предположении о том что "Путину это убийство невыгодно". Да, по ряду позиций невыгодно, именно поэтому он должен быть крайне разгневан, если нечто подобное совершили бы без его ведома.

Но в последний год Путин прекрасно доказал, что у него совершенно иные представления о том, что такое "выгодно" и "невыгодно", чем у досужих комментаторов. Он показал, что готов идти на войну, потери, санкции, международную изоляцию - все ради каких-то своих, понятных одному ему "сакральных" и "стратегических" целей. Так что "выгоды" от тех или иных событий может оценить только он сам.

По поводу Немцова, помимо общих соображений (посеять страх и устранить важного коммуникатора в оппозиционной среде), здесь работает и вот еще какое, мне подсказал один влиятельный человек: Немцов играл очень инструментальную роль в лоббировании западных санкций, много общался с западными лидерами и политиками на эту тему, в высшем российском руководстве его считают во многом "персонально ответственным" за санкции и подсказавшим, какие санкции (кредитная блокада прежде всего) будут наиболее сильнодействующими. В каком-то смысле это может быть месть, по аналогии с Литвиненко - Немцова считают не просто политиком, играющим ту или иную роль в России, а человеком, по мнению кремлинов, "виновным" в том тяжелом положении, в котором оказался путинский истеблишмент из-за санкций. Вполне реальная версия.

(no subject)

ПРОКЛЯТИЕ ПЕЛОПАПРЕДИСЛОВИЕ

Все началось с одной передачи Александра Архангельского из цикла «Тем временем», где обсуждался вопрос о роли античности в наше время. Среди ученых мужей, приглашенных на эту передачу, была и Алла Демидова − Электра, Федра и Медея наших дней. Естественно, вопрос ведущего о восприятии античного искусства нашими современниками был обращен прежде всего к ней. Ответ замечательной актрисы, сам по себе прозвучавший прекрасным монологом, меня одновременно восхитил и раздосадовал: она говорила об отсутствии у зрителя необходимых для восприятия античного искусства знаний. Для того, чтобы посмотреть «Электру», говорила она, нужно кое-что знать о Троянской войне. Что Агамемнон, брат Менелая, отдал в жертву свою дочь Ифигению. За что Клитемнестра его убила. Но Клитемнестру должен убить Орест, а Ореста приказали убить пастухам. И вот Электра сидит у ворот Микен и ждет Ореста, потому что боги сказали, что Клитемнестру должен убить Орест… И так далее.

Я-то полагаю, что все это можно узнать потом, после просмотра спектакля. Ведь речь шла об искусстве, а не об информации. Спектакль должен прежде всего взволновать зрителя. А заглянуть в книжку или в интернет можно и потом.

Но о назначении искусства – волновать – сейчас уже стали забывать. Сейчас искусство обращается не к сердцу, а к голове. Сейчас, говорят нам, не стоит и читать «Евгения Онегина», если ты предварительно не почитал Томашевского, Благого, Модзалевского, Тынянова, Лотмана… Смыслы, смыслам, о смыслах… Беда.

Но попутно, слушая Аллу Демидову, я понял, что давно и хорошо все забыл. Прекрасно помню фразу Гамлета «Что он Гекубе, что ему Гекуба…». Помнил еще, что мужем Гекубы, кажется, был Приам… И еще Парис, вроде бы их сын. Но вот Федра – кто такая? Почему не знаю?...

Осень 1980-го, проводив сына в армию, я поехал в Малеевку, взяв с собой «Французскую волчицу» Дрюона. Вслед за титульным листом книги там шел рисунок с фрагментом генеалогического древа Капетингов. Очень скоро я понял, что схема в виде дерева с листочками меня совершенно не удовлетворяет. Ведь среди персонажей были не только Капетинги: мужем «волчицы» Изабеллы, например, был Эдуард II из английской династии Плантагенетов, а женой ее брата Людовика X была Клеменция Венгерская, мать которой была из династии австрийских Габсбургов. Уже в то время, если говорить о царствующих династиях, Европа была одной большой семьей.

И я стал рисовать. Началось с формата А4, а спустя два года я показывал друзьям рулон длиной метра в три, на котором была вся основные династии Европы: от Португалии до Владимиро-Суздальского княжества. Друзья называли эту схему «Кто кому Вася».

Тогда мне приходилось ездить в Ленинку. Наши энциклопедии были весьма скупы на личную жизнь своих персонажей, зато у Брокгауза и Ефрона можно было найти немало сведений на волнующую тему «Кто кому Вася».

Замечательный монолог Аллы Демидовой и подтолкнул меня к мысли сделать нечто подобное: нарисовать схему, чтобы можно было наглядно представить, кто кому Вася на Олимпе.

С богами и героями греческих мифов дело было гораздо проще, чем с европейскими монархами и их родственниками: в моей домашней библиотеке есть великолепный двухтомник «Мифы народов мира». Конечно, лет тридцать тому назад, когда я приобрел этот двухтомник, я пролистал его довольно внимательно. Но потом открывать его почти не приходилось, разве что для того, чтобы ответить на вопросы внучек.

Сейчас я снова открыл его. Там были все: от Авгия, владельца знаменитых конюшен, до похитителя золотого руна Ясона.

Мне так много не требовалось. Я решил ограничиться широко известными персонажами мифов; позже к ним поневоле добавились некоторые совсем малоизвестные персонажи, необходимые для того, чтобы замкнуть цепочки генеалогических связей основных персонажей. Кроме того, я решил, что длина схемы не должна превышать метра – просто для того, чтобы ее можно было держать в руках.

Чем ближе приближалась к завершению работа над схемой, чем чаще мне приходилось листать взад-вперед тома энциклопедии, чтобы разобраться в родственных связях моих героев, тем больше я понимал, что оставить их только в виде клеточек на генеалогической схеме я просто не смогу.

Так родился этот текст.

* * *

Посвящается Алле Демидовой

ПРОКЛЯТИЕ ПЕЛОПА

«Как мила была мне эта ватага богов,

в веселой наготе правившая миром»

Генрих Гейне. Идеи, книга LeGrand«Деметра в задумчивости съела плечо Пелопа».

Какая замечательная фраза!

Не случайно ни одно описание пиршества у Тантала без нее не обходится; не мог обойти ее и я.

Деметра в задумчивости съела плечо Пелопа.

Хотя другие боги сразу догадались, что их угощают чем-то не тем. Они были возмущены бестактностью Тантала, решившего, что он может провести олимпийцев, предложив им на ужин разрезанного на куски собственного сына Пелопа. Но Деметра… Она была так опечалена исчезновением Персефоны, своей дочери от Зевса, что совсем не обратила внимания на то, чтỏ лежало у нее на тарелке. И в задумчивости съела свой кусочек.

Деметра размышляла, что могло случиться с Персефоной. А произошла банальная история: девушка собирала на лугу цветы и ее умыкнул мужчина. Позже выяснилось, что это был грозный владыка подземного царства Аид, между прочим, родной брат и Деметры, и Зевса. Зевс-то и дал ему добро на кражу дочери: он прекрасно понимал брата – мало того, что в подземелье, так еще без женщины. Наши южные соседи, у которых было в обычае воровать невест против воли родителей, узнали о таком варианте умыкания девушек сравнительно недавно. Пример владыки Олимпа их вдохновил: оказывается, можно договариваться. Все-таки хоть и древняя, а цивилизация…

Все знают, как сурово был наказан Тантал. Но не все понимают, за что. А его наказали за самонадеянность, а вовсе не за разрезание сына на кусочки. Потому что восстановить расчлененного Пелопа было проще простого. По поручению богов Гермес собрал все кусочки с других тарелок, погрузил их в котел с кипящей водой, и Пелоп вышел оттуда живой-здоровый, к тому же невиданной красоты. А съеденное Деметрой плечо заменили плечом, сделанным из слоновой кости. С тех пор у всех потомков Пелопа на плече было белое пятно.

Только не спрашивайте, как это – заменили. Как и когда успели: в процессе реабилитации в котле, или до того, и каким образом плечо из слоновой кости сумели имплантировать. Если вы способны задавать такие вопросы, вам не стоит читать дальше.

Позже выяснилось, что потомков Пелопа отличало не только белое пятно на плече, но и, так сказать, черное пятно в его биографии. Восстановленный Гермесом Пелоп устроил вскоре дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом для Эномая, папаши его избранницы Гипподамии. Гипподамия нравилась не только Пелопу: на нее с вожделением поглядывал собственный папа, а еще его возничий Миртил. Пелоп пообещал Миртилу полцарства Эномая и одну ночь с Гипподамией, если он поможет Пелопу избавиться от ее папаши.

Гипподамия подтвердила Миртилу обещание Пелопа.

Миртил заменил в колеснице Эномая металлическую чеку на восковую.

В гонке Пелопа с Эномаем колесница последнего сломалась, и Эномай погиб.

После этого Пелоп со спокойной совестью сбросил Миртила в море.

Миртил проклял Пелопа. Должно быть, падая в море…

Так появилось на свет т.н. «проклятие Пелопа».

Вот так вешают ярлыки. Под раздачу попал Пелоп. Хотя ни его поступок, ни поступок его папы Тантала по существу ничем не отличались от олимпийской рутины. Разрезание родственников для угощений или других надобностей практиковалось.

Царь Аркадии Ликаон тоже попробовал угостить Зевса мясом собственного сына. Зевс, подобно Гарун-аль-Рашиду, под видом простого странника бродил в окрестностях Олимпа, знакомился с жизнью простых царей, и заглянул к Ликаону – хотел лично проверить, насколько справедливы слухи о нехороших делишках царя Аркадии. Заподозривший неладное Ликаон, в свою очередь, решил проверить, насколько прост его гость, и подал к столу рагу из собственного сына. Ликаону повезло больше, чем Танталу. Зевс мог и его наказать какими-нибудь изысканными вечными муками. Но громовержцу ничего интересного в голову не пришло (почему – об этом позже), и он попросту испепелил Ликаона.

Медея, дочь царя Колхиды, спасаясь от погони вместе с Ясоном и похищенным им золотым руном, разрезала на куски своего младшего брата и разбросала их по морю. Она была уверена, что отцу, который бросился за ними в погоню, будет теперь не до беглецов: он станет собирать части тела сына для погребения. Скорее всего, она слышала про то, каким способом боги восстановили разрезанного Пелопа – ведь Пелоп был ее троюродным братом: он был внуком Зевса, а она – внучкой Гелиоса, Зевсова кузена. Но Медея справедливо решила, что аттракцион с кипящим котлом боги повторять не будут и не станут возвращать к жизни ее брата. Так и получилось.

Позже, когда потребовалось устранить узурпатора Пелия, дядю ее мужа Ясона, Медея, уверенная в результате, порекомендовала Пелиадам, дочерям Пелия воспользоваться надежным способом омоложения: разрезать папу на куски и сварить в котле. Каким красавцем вышел из кипящего котла мой брат Пелоп!, сказала она.

Пелиады обрадовались…

Между тем проклятие Пелопа еще только ждало своего часа.

У Пелопа и Гипподамии было три сына − Питфей, Атрей и Фиест − и дочь Астидамия.

Астидамия родила Амфитриона, служившего мужем Алкмены и прикрытием Зевса, который в его отсутствие заглянул к Алкмене на одну ночь. Эта ночь, всем ночам ночь – она длилась трое суток, потому и зачатый в эту ночь герой был всем героям герой. Его звали Геракл.

Питфей свою дочь Эфру выдал замуж за афинского царя Эгея. Впрочем, выдал – не совсем точное в данном случае слово. Эгей был дважды женат, но детей у него так и не было. Он встревожился, обратился к оракулу, но его ответ, сколько ни думал, не мог взять в толк. Своими сомнениями Эгей поделился во время застолья у Питфея. Питфею же ответ оракула показался таким же ясным, как простая гамма – Сальери: в Афинах будут властвовать потомки Эгея. Этого было достаточно. Питфей напоил Эгея допьяна и уложил спать со своей дочерью Эфрой.

Пьяное зачатие не приветствовалось никогда. Неблагополучные дети, зачатые после обильных возлияний, даже получили специальное название – дети воскресенья. Но то ли потому, что это правило не обладает статусом всеобщего, то ли из-за того, что к этому зачатию приложил руку (?!) Посейдон, но ребенок получился на славу. Его звали Тесей.

Пойседон, как и его брат Зевс, любил появляться в нужное время и в нужном месте, чтобы оказать помощь супругу. Как это им не лень, удивлялась позже пушкинская Мария…

Так у Пелопа появились два правнука-героя.

А на долю других сыновей Пелопа – Атрея и Фиеста в полной мере выпала участь осуществить предназначение богов, выраженное в проклятии Пелопа.

Долгое время братья боролись между собой за власть в Микенах. Борьба шла с переменным успехом, пока в один прекрасный, как полагал Атрей, день он не обнаружил в своем стаде золоторунного барашка неизвестного происхождения. Атрей сообразил, что барашка можно предъявить народному собранию в качестве знака благоволения богов к его хозяину. Номер не прошел: хитрый Фиест, обольстив жену Атрея, Аэропу, выкрал барашка, и стал утверждать, что это на него упало благоволение богов.

Атрей взмолился богам.

Зевс был недалеко и услышал. Немного подумав, громовержец согласился с Атреем, что его братец поступил нехорошо. Не обращая внимания на барашка – в качестве аргумента скомпрометированный барашек уже не годился, а просто с помощью светил Зевс дал знать народу Микен, что его благоволение распространяется именно на Атрея.

Фиест был изгнан.

Самое главное, гласит народная мудрость, – вовремя остановиться.

Атрей этого не понимал. Изгнания Фиеста ему показалось мало. Он решил, что должен отомстить обольстителю жены. Как бы в знак примирения он пригласил Фиеста на пир и угостил его… Ну, вы понимаете: мясом зарезанных детей Фиеста.

Фиест, разумеется, проклял Атрея.

Проклятие Пелопа было, таким образом, помножено на проклятие Фиеста.

Спусковой крючок мщения был нажат.

Проклятие Пелопа – очень длинная история. Она тысячекратно описана и представлена на сцене и на экране. Поэтому здесь я упомяну ее основные вехи по-библейски кратко (Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил…).

Фиест родил Пелопию.

От нее Фиест родил Эгиста.

Эгист убил Атрея.

Пелопия убила себя сама.

У Атрея был два сына: Агамемнон и Менелай.

Агамемнон женился на Клитемнестре.

Клитемнестра была дочерью Тиндарея.

Тиндарей был царем Спарты.

Тиндарей прогнал Фиеста.

Эгист сбежал сам.

Агамемнон стал царем Микен.

У Агамемнона были дочери Ифигения, Хрисофемиса, Электра и сын Орест.

Агамемнон собрался в Трою.

Ифигению он принес в жертву.

За это боги помогли ему с попутным ветром.

Агамемнон отправился в Трою.

Эгист тут же объявился в Микенах.

Эгист соблазнил Клитемнестру.

Агамемнон вернулся с войны.

Эгист с Клитемнестрой убили Агамемнона.

Смертельная угроза нависла над Орестом. Электра помогла Оресту бежать.

Электра хотела сама отомстить за убийство отца.

Боги поручили это Оресту.

Орест вернулся и убил Эгиста и Клитемнестру.

Разумеется, боги с большим интересом наблюдали за тем, как исполняется проклятие Пелопа, изредка корректируя ход событий – сами или с помощью дельфийского оракула. Оракул как раз и предупредил Фиеста, что ему самому не следует убивать Атрея, и придумал для него более изысканный способ мщения. Он велел Фиесту сначала родить дочь, а потом от нее же родить сына, который и станет рукой карающей.

Так что у Эгиста просто не было другого выхода.

И у Ореста тоже не было другого выхода.

И вообще там, в Олимпийской деревне, ни у кого не было другого выхода.

Ибо на все воля богов.

То-есть, буквально.

Ведь еще до этого проклятия будущему тестю Пелопа Эномаю тоже было предсказано, что он погибнет от руки зятя.

Когда пишут «было предсказано», то не добавляют «богами» – это было бы совершенно излишним: понятно, что предсказание могут сделать только боги. Только им ведомо грядущее. Если же предсказание огласил кто-то другой – гадалки или там астрологи, – то, разумеется, не иначе, как по поручению богов. Сейчас, когда боги низвергнуты, гадалки и астрологи стали нагло вещать от своего имени, сделав хороший бизнес не всеобщей неграмотности. А тогда эта публика знала свое место…

Так вот, Эномаю было предсказано.

Пока на горизонте не появился Пелоп, все шло хорошо. Папаша Гипподамии к этому времени успел извести дюжину (а может и чертову дюжину) претендентов на руку дочери. У него была своя метода. Жениху он обычно предлагал посоревноваться с ним в гонках на колесницах. Причем с гандикапом: Эномай милостиво предлагал очередному жениху стартовать раньше. А потом настигал его на своей золотой колеснице с крылатыми конями и убивал сзади копьем.

Эномай думал, что схватил бога за бороду.

Но чему быть, тому не миновать.

Пелию, тому самому, которого по наущению Медеи его дочери сварили в котле с кипящей водой, тоже было предсказано: он погибнет от человека, который придет к нему в сандалии на одной ноге. Ни дочери Пелия, которые думали сделать как лучше, ни Медея, отлично знавшая, что будет как всегда, ничего не слышали про сандалию на одной ноге. Тем не менее, они выполняли волю богов.

Все очень просто.

Когда-то Пелий захватил власть в Иолке, свергнув царя Эсона.

Опасаясь за сына Ясона, Эсон спрятал его у кентавра Хирона.

Ясон вырос и вернулся в Иолк, чтобы вернуть власть отцу.

По дороге к Пелию, переправляясь через реку, Ясон потерял одну сандалию.

Увидев Ясона, обутого на одну ногу, Пелий все понял.

Он сказал Ясону, что вернет царство, если Ясон привезет из Колхиды золотое руно.

Пелий решил таким образом потянуть время: мало ли произойдет, пока вернется Ясон. Если еще вернется…

Просто он оттягивал свой конец.

Каждый понимает в меру своей испорченности. Многие почувствуют несколько фривольный, даже рискованный характер этой фразы. Она звучала не раз, чаще всего невольно срываясь с языка. Для многих моих современников она неразрывно связана с именем одного никарагуанского диктатора Сомосы, о котором когда-то наш известный телевизионный политический обозреватель Каверзнев сказал однажды: «Сомоса сидит в бункере и оттягивает свой конец».

Мы все тогда хохотали.

Каверзнев как в воду глядел: скоро этого диктатора свергли.

Пелий, отослав Ясона в Колхиду, делал то же самое, что и забравшийся в бункер Сомоса.

Но чему быть, того не миновать.

Вот и Гектору было суждено погибнуть у стен Трои.

Аполлон, возможно, забыл об этом предсказании (ранний склероз?) и, как мог, помогал отважному защитнику Трои. Поговаривали, правда, что тут не без греха – уж не сыну ли он помогает? Аполлон помогал Гектору и в схватке с Аяксом Теламонидом, и в борьбе с Патроклом, который сражался в доспехах своего друга Ахилла. И даже в схватке с самим Ахиллом, который, наконец, слез с дивана, чтобы отомстить за гибель Патрокла. Но тут кто-то с Олимпа, не иначе, напомнил Аполлону, что он зря старается: с судьбой не поспоришь. У Аполлона как-то вдруг опустились руки, и Ахилл сразу же воспользовался моментом.

Умирая, Гектор напомнил Ахиллу о том, что его ждет.

Он-то знал.

Боги определили судьбу Ахилла еще до его рождения: они сообщили его матери Фетиде, что ее сын погибнет под Троей. Поэтому в один прекрасный день Фетида спрятала Ахилла во дворце знакомого царя Ликомеда. Там будущий уклонист, переодетый к тому же в женское платье, прекрасно проводил время среди дочерей Ликомеда. Там же, между играми, песнями и плясками одна из дочерей Ликомеда, Деидамия, родила Ахиллу сына.

Похоже, Ахилл вовсе не собирался в Трою: от добра добра не ищут.

Но боги не любят, когда их предначертаниям чинят препятствия.

Через жреца Калханта они напомнили ахейцам, что без Ахилла им победы не видать. Надо было срочно найти уклониста и напомнить ему о воинском долге. Ахейцы решили поручить это дело хитроумному Одиссею. Кто-то стукнул Одиссею – кто именно, неизвестно, – что Ахилл прячется на острове Скирос, у царя Ликомеда, Да еще переодет в женское платье. Поэтому Одиссей сразу отправился на Скирос.

Придя во дворец к Ликомеду, Одиссей разложил перед девушками привезенные с собой подарки.

Тетушка Полли, чтобы разоблачить Тома Сойера, сидящего перед ней в женском платье, кинула ему на колени клубок ниток. Том, как и полагается мальчику, сжал ноги, чтобы не уронить клубок, вместо того, чтобы раздвинуть их и поймать клубок в подол платья, как сделала бы девочка. Одиссей ничегошеньки о рефлекторых движениях не знал, но пример тетушки Полли надоумил его. Рядом с разными безделушками для женщин Одиссей разложил щиты и мечи. Не так тонко, но сработало: простодушный Ахилл схватился за меч…

Война Ахиллу понравилась. Еще по дороге в Трою Ахилл убедился, что он о-го-го! − действительно могучий воин: мимоходом расправился с героем Троады Кикном, убил его сына, царя Тенеса, убил троянского царевича Троила. Неизвестно, сколько народу положил бы еще могучий воин Ахилл, но тут заносчивого царя ахейцев Агамемнона угораздило отнять у Ахилла его награду за воинские подвиги – прекрасную пленницу Брисеиду.

Смертельная обида. Ахилл заявил, что всё. К черту Трою. Как тренер у Жванецкого: ломаю подкидную доску, покидаю большой спорт. Ахилл отдал свои доспехи другу Патроклу и отправил его на войну. В смысле, потягайтесь-ка сначала с моим меньшим братом.

А сам остался переживать обиду, лежа на диване.

Патрокл, конечно, был славным воином, но боги не могли допустить, чтобы им ставили палки в колеса. Через старца Нестора и с помощью того же посла по особым поручениям Одиссея они напомнили Агамемнону, что надо исправлять ситуацию. Агамемнон пообещал Ахиллу вернуть Брисеиду, дать в жены одну из оставшихся дочерей и полцарства в придачу.

А тут еще подоспело известие о гибели Патрокла

Пришлось Ахиллу идти на войну.

О гибели под стенами Трои, предсказанной Ахиллу, позаботился Парис. Не без помощи Аполлона, который уже давно недолюбливал Ахилла, особенно с тех пор, как вынужден был оставить Гектора, узнав, что всё равно не судьба. Выполняя волю богов, Аполлон одновременно − впервые в мире − испробовал применение оружие с изменяющейся траекторией полета: пущенная Парисом стрела уже было пролетала мимо, но Аполлон скорректировал ее полет и стрела угодила точно в знаменитую пятку Ахилла.

Предсказание сбылось.

Чему быть, тому не миновать.

Впрочем, главным предназначением Париса был не Ахилл. Смерть знаменитого героя была лишь эпизодом в грандиозном проекте ликвидации Трои как суверенного государства, для осуществления которого Парис и был рожден. Зачем это нужно было богам, дискутируют по сей день. Самая распространенная версия в итоге свелась вот к чему: боги хотели проверить справедливость старой французской максимы: шерше ля фам.

Боги известили об этом еще беременную Парисом Гекубу: ей приснился пылающий факел, от которого сгорела Троя. Потом боги подтвердили свои планы через прорицателя, который развеял все сомнения: мальчик будет виновником гибели Трои. Поэтому Приам и Гекуба решили избавиться от сына и подбросили его.

Слово «подбросили» нередко употребляется в отношении детей героев мифов, причем чаще всего без дополнительных поясняющих слов – кому, куда, зачем. Всем и так должно быть ясно: на лоно природы, к пастухам. Это сейчас все стараются пристроить детей в какой-нибудь лицей или спецшколу. А во времена олимпийцев лучших воспитателей, чем пастухи, было не найти.

Хотя судьбы пастушьих воспитанников, надо признаться, для пасторалей подходят мало.

Эгисфа, сына Пелопии от своего же папы Фиеста, Пелопия тоже подбросила, и его тоже воспитывали пастухи. Пастухи сделали, что могли, а в том, что натворил потом их воспитанник, их обвинять нельзя: ему было предсказано.

Дети Тиро от Посейдона – Пелий (тот самый) и его брат Нелей – тоже были подброшены. Тиро не желала, чтобы люди узнали о ее связи с Посейдоном. Дети росли под надзором пастухов. Однажды там пробегал табун лошадей, одна из них задела Пелия копытом, оставив на его лице темную метку. Метка, видимо, привлекла внимание богов. Она и решила судьбу Пелия. Нелей же, слава богу, остался без внимания богов. Он царствовал в Пилосе, жена родила ему двенадцать сыновей, ничего не предвещало беды. Но кроме богов в то время кругом бродили герои. Самый главный из них, Геракл занимался тем, что непрерывно совершал подвиги. Кроме знаменитых двенадцати, совершенных, так сказать, ex officio, немало подвигов он совершил еще из любопытства либо спортивного интереса. Потом, наскучив, увлекся войнами, и однажды, добрался до Пилоса. Разумеется, разорил его и убил Нелея и одиннадцать его сыновей. А ведь ничего такого боги Нелею не предсказывали. Не поймешь вас, олимпи

Детей Антиопы от Зевса, близнецов Амфиона и Зета тоже воспитывали пастухи. Но не она подбрасывала их: ее дядя, фиванский царь Лик когда-то отнял у нее детей и бросил на произвол судьбы. Антиопа нашла их после долгих лет разлуки. Амфион и Зет отомстили за мать и вообще проявили себя самым достойным образом. Но с Амфионом судьба обошлась сурово. Он был женат на родной сестре Пелопа Ниобе, у них было много детей, то ли двадцать, то ли четырнадцать, поровну мальчиков и девочек, и это, говорят, очень раздражало Лето, одну из избранниц Зевса, у которой было всего двое детей. Правда, каких: Аполлон и Артемида! Могла бы гордиться. Но Лето была ревнива и попросила детей избавить ее от источника переживаний. Аполлон и Артемида не могли отказать маме и перестреляли детей Ниобы, причем с особым цинизмом: один – мальчиков, другая – девочек. Амфион покончил собой. Ниоба с горя окаменела.

Париса тоже воспитывали пастухи. Но его подбросили сами Приам и Гекуба: они решили от него избавиться. Разумеется, можно было сделать это проще и спасти Трою. Но родители, видимо, не хотели брать грех на душу. Решили обмануть судьбу.

(no subject)

Очень недальновидный поступок.

Ведь боги все время всех предупреждают: не дергайтесь. Чему быть, того не миновать.

Хотя другие боги то и дело вмешивались и тормозили процесс. Когда из зависти, когда из спортивного интереса или того же нездорового любопытства.

Вопреки ожиданиям родителей, Париса нашли не медведи, а пастухи. Понятно, что они и воспитали его. Да и он сам стал пасти стада. Там же, на горе Ида, где его бросили, Парис встретил однажды нимфу Энону. Парис женился на ней. Родился сын. Парис возмужал. Боги решили, что пора.

«Боги решили» – выражение довольно условное, оно подразумевает хоть какой-то консенсус на Олимпе. Хотя более склочной семьи, чем олимпийцы, мир не знал. Они все время враждовали друг с другом, строили друг другу всяческие козни, непрестанно ссорились.

И были ужасно ревнивы.

Богиня-охотница Артемида оскорбилась однажды из-за того, что калидонский царь Ойней, видите ли, собрав богатый урожай, принес жертвы всем богам, кроме нее. Просто по забывчивости. Эту отговорку Артемида не приняла и напомнила о себе в модном и в наше время стиле «чтоб другим неповадно было»: наслала на владения Ойнея огромного свирепого вепря, который опустошал поля, вырывал с корнем деревья и даже убивал жителей Калидонии. Чтобы справиться с чудовищем, Ойнею пришлось призвать на помощь многих героев Эллады. Знаменитую Калидонскую охоту на вепря запомнила вся Греция.

В другой раз Артемиду смертельно оскорбили хвастливые слова предводителя ахейцев Агамемнона: он сказал, что Артемида могла бы позавидовать его меткому выстрелу в лань. Выстрел, быть может, был и хорош, но надо думать, когда говоришь: богиня-охотница должна завидовать выстрелу смертного! Артемида лишила флот ахейцев попутного ветра, и войско заносчивого предводителя воинства, вместо того, чтобы отплыть в Трою, надолго застряло в порту Авлиды. Отплыть ахейцы смогли лишь после того, как несчастный Агамемнон принес в жертву богине свою дочь Ифигению. Эту жертву и вообще всё-всё-всё ему потом припомнила его жена Клитемнестра: Агамемнон заплатил жизнью.

Но это произошло потом.

И потому, что задолго до этого почувствовала себя оскорбленной еще одна богиня – богиня раздора Эрида: ее не пригласили на свадьбу Пелея (не путать с Пелием!) и Фетиды, родителей Ахилла. Забыли пригласить или не хотели, зная вздорный характер Эриды, – мнения расходятся. Но Эрида была оскорблена до глубины души и ответила на оскорбление чисто по-женски: подбросила трем богиням – Афродите, Афине и Гере – золотое яблоко из садов Гесперид с надписью «Прекраснейшей». Мол, разбирайтесь сами…

Богини заспорили. Поднялся такой шум, что у Зевса разболелась голова, и он велел Гефесту отвести спорщиц на гору Ида, где уже давно гулял без дела ждавший указаний из центра Парис.

Голова была слабым местом у главного на Олимпе.

Это было секретом полишинеля. Мама Гея и папа Уран слишком поздно предупредили Зевса, что его сын от первой его жены Метиды – а Метида была уже беременна – сбросит его с Олимпа. Недолго думая, он проглотил Метиду. И тут с ним стало твориться что-то странное. Зевс почувствовал, что в его голове что-то зреет. Но вовсе не мысль, от которой можно было легко избавиться, высказав ее. Что-то другое. Он позвал на помощь Гефеста. Гефест разрубил ему голову топором (первая трепанация?), и на свет явилось дитя.

Оказалось, это был не сын, а дочь (верь после этого родителям!). К тому же, дитя явилось в полной боевой амуниции и с воинственным кличем. Это была Афина, богиня мудрости и справедливой войны.

Откуда в голове у Зевса взялась амуниция для Афины, можно только догадываться. Но мудрости дочь громовержца определенно набралась в папиной голове. Взяла, не стесняясь, щедро, практически всю, оставив лишь малую толику сообразительности для повседневного обихода.

Мудрость увела дочь, в этом скоро убедился весь Олимп. Да и сам громовержец понимал, что медленно соображает. К тому же все время давала себя знать травмированная топором Гермеса голова…

Кроме слабой головы у Зевса была еще одна слабость – женщины. Гера, которая возложила на свои плечи тяжкую долю хранительницы семейного очага и контроля за нравственностью, хорошо знала обе слабости своего мужа и всегда была настороже.

Зевс, стараясь скрыть от супруги связь со своей (и Геры, естественно) симпатичной племянницей Ио, превратил Ио в белоснежную тёлку (с тех пор молодых женщин иначе как тёлками не называют). Гера, от ревнивого взора которой ничего скрыть было нельзя, сказала мужу: какая прекрасная телочка! Подари ее мне!

Деваться было некуда.

Гера приставила к Ио стоглазого Аргуса.

Зевс схватился за голову и тут же вспомнил про Гермеса.

Гермес убил Аргуса и освободил тёлку.

Ио убежала.

Гера наслала на нее кусачего овода.

Потом у Геры появились другие заботы, и она оставила Ио в покое.

Потому что Зевс уже развлекался с Семелой.

Семела приходилась ему…

Смотря по какой линии. По отцу, фиванскому царю Кадму, она была пра-пра-(пожалуйста, посчитайте до пяти) – внучкой Зевса. Зато по материнской оказалась гораздо ближе: мать Семелы, Гармония была дочерью Ареса и Афродиты. Стало быть, Зевсу Семела приходилась правнучкой.

Только не надо представлять себе Зевса рехнувшимся старичком, запавшим на собственную правнучку. Боги не знали, что такое время, и вечная молодость их не тяготила. Для Зевса не имела никакого значения метрическая запись. Баловался он и с тетками. Афродиту ему родила тетушка Диона, Тантала – тетя Плуто, а тетя Мнемосина подарила целых девять муз. Не оставлял Зевс без внимания и племянниц. Персея родила пра-пра-(шесть раз)-внучатая племянница Даная. А Геракла произвела на свет пра-пра-(девять раз!)-внучатая племянница Алкмена.

Эти пра-пра-пра на словах очень трудно представить. Чтобы легче было понять дистанцию, разделяющую Зевса и его пассий, представьте на его месте, допустим, Михаила Романова. Того самого, что был избран царем в 1612 году. Тогда на месте Данаи, к которой Зевс явился в образе золотого дождя, могла бы оказаться одна из сестер Александра III. А место Алкмены, перед которой Зевс явился в доспехах Амфитриона, могла бы занять одна из внучатых племянниц Николая II…

Так что хлопот у Геры хватало.

Но она поспевала всюду.

Брачная ночь Зевса с Алкменой длилась дольше обычного: солнце не всходило трое суток. Громовержец мог не только остановить восход солнца. Он умел и менять местами запад и восток, так, чтобы солнце всходило на западе, а потом возвращать запад и восток на привычные места. Так он поступил в знак своего благоволения к Атрею, у которого Фиест на горе всей семье украл золоторунного барашка.

Супруга громовержца тоже располагала кое-какими возможностями. Она задержала роды у Алкмены, чтобы сын ее протеже Никиппы родился раньше Геракла. Зевс, который поклялся, что первый, кто родится в назначенный день, будет царем Микен, опять остался с носом.

Маленькие семейные ссоры.

Чтобы разделаться с Семелой, коварная Гера внушила ей мысль попросить Зевса явиться к ней на свидание во всем своем блеске, с громом и молниями.

Наивная Семела так и поступила. Зевс рад был распушить перья: явился к ней, так сказать, гремя огнем, сверкая блеском стали. И испепелил бедную Семелу (разумеется, уже беременную, да на шестом месяце) вместе с ее спальней.

Но дитя Зевс спас. Выхватил ребенка из пламени. Некоторая, скажем так, умственная медлительность вовсе не отменяет ловкости рук. Глотать, правда, не стал: второго удара топором голова могла не выдержать. Поэтому Зевс зашил ребенка в бедро, откуда через три месяца на свет явился красавец Дионис.

Как любит повторять Сергей Бунтман: вот так.

Мамы у Диониса не было (не считать же мамой бедро папы!), и Зевс отдал ребенка на воспитание к нисейским нимфам.

Это была ошибка.

Разумеется, надо было отдать Диониса на воспитание к пастухам − из мальчика мог вырасти герой. А вырос любитель красивой жизни, гуляка праздный, как сказал бы поэт, словом, настоящий гедонист. Перефразируя слова того же поэта, можно сказать о Дионисе: он в Риме был бы Вакх.

Впрочем, так оно и было. Виноградная лоза была символом его жизни, а оргии – ее образом. Естественно, за ним всегда ходили толпы поклонников: менады, вакханки, козлоногие сатиры и другие ценители радостей жизни, Ригористы называли этот образ жизни безумием. Считалось, что безумие это на Диониса наслала Гера, которая по привычке и как могла, старалась навредить Зевсу.

Определенно, под стенами Трои такому как Дионис делать было нечего.

Да и что ему можно было доверить, гуляке?

Другое дело – Парис. Тот не пил, собой был недурен и умел ценить красоту.

Это его качество пригодилось в первую очередь.

Золотое яблоко от Гесперид он отдал Афродите.

Афина обещала Парису сделать его самым храбрым воином.

Гера прельщала Париса властью, сделав его самым могущественным среди земных царей.

Афродита сказала, что если яблоко достанется ей, Парис станет обладателем самой красивой женщины.

Считается, что это предложение Афродиты и решило исход спора богинь.

Не совсем так. Парис старался быть объективным. Ведь на яблоке было написано «Прекраснейшей», а вовсе не «Той, которая сделает самое выгодное предложение».

Парис предложил богиням раздеться.

На современных конкурсах красоты предлагают то же самое. Хорошо, если претендентка на титул знает, кто написал «Гамлета» и куда именно впадает Волга. Но она должна обладать еще красивой фигурой. Однако, с раздеванием у современников еще встречаются проблемы. Это становится особенно заметным, когда двигаешься, как солнце у расшалившегося Зевса, с запада на восток…

Дело спасают купальники: они не портят фигуры, зато прикрывают места, где, по выражению Чичикова, и скрывается самая погибель. Правда, на некоторых демонстрациях моды манекенщицы уже выходят совсем обнаженными. Но до конкурсов красоты такая мода еще не дошла. Впрочем, я могу быть не в курсе…

На Олимпе наших проблем с обнажением не было. Собственно, в другом виде богинь мы и не представляем: художники и скульпторы всегда предпочитают обнаженную натуру. Поэтому и Гейне (см. эпиграф) вспоминал о веселой наготе богов. Но если посмотреть их изображения на вазах и амфорах, станет понятным, что они пользовались обычной для древних одеждой.

Предложение Париса возражений не встретило, и он смог убедиться, что отдав яблоко Афродите, он поступил по справедливости. Обладание самой красивой женщиной, обещанное Афродитой, стало еще и наградой за объективность судейства – качество, редкое во все времена.

С похищением Елены Парис не спешил. Боги пока не торопили, а Елена никуда не убежит, решил он: ведь чему быть, того не миновать. Он решил навестить Трою. В нынешней терминологии дома его считали пропавшим без вести, и он решил отправиться инкогнито. Чтобы без лишних хлопот: ахи, охи, слезы, счастливые обмороки, боже мой, мальчик жив…

Казалось бы, какие счастливые обмороки – родители сами отправили сына на растерзание диким зверям.

Но таковы люди.

Прошли годы. Приам и Гекуба живы и здоровы. Троя процветает. Дети выросли. Вот только нет Париса. Ах, если бы… А вдруг?

Получилось именно «вдруг».

Париса узнала Кассандра, родная сестра.

Люди, которые видят немного дальше собственного носа, обречены страдать: окружающие их не понимают, их предостережениям не внимают и бодро двигаются к краю пропасти, увлекая за собой всех и вся.

Кассандра обладала не житейской мудростью – где ей было набраться этой мудрости, она была еще слишком молода. Но она обладала даром пророчества, которым ее наделили боги. Если быть точным – Аполлон. Кассандра была молода и привлекательна. Она приглянулась Аполлону. И он наделил ее даром видеть будущее.

Благодеяния, как правило, делаются вполне бескорыстно. И все же дарителю благ всегда бывает немного обидно, если благоприобретатель, как принято говорить в наши дни, ведет себя так, словно никто и ничего ему не дарил.

Аполлону было обидно вдвойне: он рассчитывал на взаимность девушки.

Но Кассандра отказала ему.

Аполлон не стал лишать ее своего благодеяния (если дар предвидения можно назвать благодеянием!). Его наказание за неблагодарность было пострашнее Танталовых мук: он сделал так, что никто не стал верить пророчествам вещей Кассандры, которые, естественно, всегда сбывались.

Кого Аполлон наказал больше: Кассандру или нас с вами, не желающих видеть очевидное, – судите сами…

Париса Кассандра узнала на спортивных состязаниях, в которых он участвовал инкогнито, на равных с другими. Парис без труда опередил всех соперников, и она узнала брата. Родители были безмерно счастливы и о судьбе Трои не вспоминали.

Но о ней помнила Кассандра.

Она даже хотела убить брата, чтобы спасти Трою.

Потом она стала уговаривать Париса не похищать Елену.

Потом…

Ее никто не слушал.

Потом, когда деревянный конь со спрятавшимися в нем ахейцами уже стоял у ворот Трои, она умоляла троянцев не ввозить его в город.

Ее не слушали.

Это было ее последнее пророчество.

Ахейцы ворвались в город.

У алтаря Афины, где Кассандра искала укрытия, ею насильно овладел один из двух славных Аяксов – Аякс Оилид. А в качестве пленницы она досталась Агамемнону.

Возвращаясь в Микены, Агамемнон в виде трофея захватил Кассандру.

Чтобы не с пустыми руками: не Брисеида, которую он отнял у Ахилла и которую вынужден был вернуть, так Кассандра.

Клитемнестре было все равно, кого привез с войны Агамемнон: пленницу или новую жену. Клитемнестра хотела одного: отомстить мужу. За принесенную в жертву дочь. За то, что он сделал это ради ее сестры Елены, отцом которой на самом деле был не их отец Тиндарей, а Зевс, и которая, скорей всего, была не похищена, а сбежала с этим красавчиком Парисом…

Кассандра попала в ловушку.

Эгист и Клитемнестра собирались убить только Агамемнона Кассандру убили заодно.

Чему быть, тому не миновать.

Опровергать подозрения Клитемнестры насчет своей сестрицы Елены не имеет никакого смысла. О ней чего только не написано! И недалекая красавица. И жертва обольщения. И хитрая вамп, соблазнившая приехавшего в гости красавца.

А она была просто самой красивой женщиной Эллады. Боги знали, что красота – страшная сила, но хотели проверить, до какой степени. И остановились (простите за канцеляризм) на Елене.

Но Парис был вовсе не первым, кто похитил Елену.

Еще до него Елену похищал Тесей.

Тесей был великим героем, совершившим немало подвигов. Это он убил Минотавра – получеловека-полубыка, чудовище, рожденное Пасифаей, женой царя Крита Миноса. Минос заключил Минотавра в лабиринт, построенный Дедалом. За убитого афинянами сына Минос потребовал от них дань: раз в несколько лет семь афинских юношей и семь девушек отправлялись на съедение Минотавру. За данью Минос, подобно Игорю Святославичу, ездил сам. В третий его приезд афиняне решили, что пора кончать. Но афиняне – не древляне. Миноса никто не тронул. Напротив, без всяких предзнаменований и предписаний свыше Тесей записался добровольцем в очередную партию молодежи, отправляемой на съедение Минотавру.

Тесей – не обычный герой. Боги ничего ему не указывали и никакой защиты не обещали. Так что он полагался на собственные силы.

Тесей победил чудовище. Но потерпел поражение, на, так сказать, личном фронте.

У царя Миноса было две дочери – Ариадна и Федра.

Ариадна помогла Тесею выбраться из лабиринта, и даже бежала вместе с Тесеем. Но стать его женой не смогла. На первой же остановке на острове Наксос Тесею во сне явился Дионис. Ты молодец, Тесей, сказал Дионис, но Ариадну боги обещали мне…

Не повезло Тесею и с Федрой. Она стала его женой, но по уши влюбилась в своего пасынка, которого родила Тесею его первая жена, царица амазонок Ипполита. Тесей оказался между двух огней. Сын Тесея Ипполит был страстным охотником – об этом позаботилась богиня-охотница Артемида. Богиня любви Афродита, в пику Артемиде, внушила Федре страстную любовь к пасынку. Как говорится, паны дерутся…

Юноша не ответил Федре взаимностью. Федра не вынесла этого и повесилась, в предсмертной записке оклеветав юношу: она написала, что он пытался овладеть ею насильно.

Тесей проклял сына.

Проклятие услышал Посейдон.

Ипполит был растоптан собственными конями.

Кстати: поприще похитителя женщин Тесей начал как раз с царицы амазонок Ипполиты, которая и стала его первой женой. Тесею помогал тогда его приятель Пирифой, царь лапифов.

Юную Елену Тесей с Пирифоем тоже похищали вместе. По брошенному ими жребию Елена должна была достаться Тесею. А потом они задумали похитить Персефону, чтобы вызволить ее из подземного царства. Но тут, простите за жаргонное словечко, им вышел облом. Мало того, что за время отсутствия Тесея Елену освободили ее братья, Кастор и Полидевк. За Персефону вступились боги.

Похитители были жестоко наказаны – они оказались прикованными к скале у входа в Аид. Геракл, правда, Тесея освободил, но Афины уже захватили недруги, и Тесей вынужден был отправиться в изгнание.

Так что Парис был не первым похитителем Елены.

Но она была предназначена богами для осуществления их идефикс – разрушение Трои. Тесей оказался случайной помехой, и ему указали. Кажется, в первый и последний раз.

Между тем слух о красоте Елены облетел всю Элладу, и когда отец Елены Тиндарей объявил смотрины, на них собрался практически весь героический бомонд Греции. Кроме, разумеется, Тесея. Еще не было Ахилла – по вполне уважительным причинам: он был еще очень молод, чтобы претендовать на руку Елены. К тому же, как раз в это время он играл в приятные юношеские игры с Деидамией.

Да, не было еще этого провинциала из Трои, Париса.

Тиндарей был радушен и с улыбкой приветствовал многочисленных и знатных женихов дочери. Но свой выбор для Елены он уже сделал: среди женихов был Менелай, который и так был уже почти членом семьи: он был родной брат Агамемнона, мужа Клитемнестры, старшей дочери Тиндарея.

Предпочтение одному вызывает зависть и нехристианские чувства других претендентов. Многомудрый Одиссей, прибывший в числе приглашенных, знал это. Он посоветовал Тиндарею связать женихов совместной клятвой: оберегать честь Елены, кого бы она не выбрала.

Тиндарей послушался.

Женихи дали клятву.

Елена выбрала Менелая.

Тиндарей остался доволен.

Боги тоже остались довольны: эта клятва была для них равносильна воинской присяге.

Оставалось похитить Елену.

Даже если бы надо было сделать это немедленно, срывать женщину с брачного ложа, как это сделал с Людмилой нетерпеливый старец Черномор, олимпийцы не стали бы: моветон. Но боги, как и было сказано, живут вне времени и никуда не спешат. К тому же для Елены предполагался совсем другой сюжет.

Тем временем – олимпийский парадокс и тавтология в одном флаконе – время шло. У Елены родилась дочь Гермиона – без нее нельзя было начинать пьесу, в которой ей отведена, хоть и совсем небольшая, вроде «кушать подано», но все же, роль. У Ахилла после увлекательных игр с Деидамией родился мальчик Неоптолем, которому боги вообще понаписали бог весть что, включая женитьбу на Гермионе. Вырос и превратился в могучего воина Ахилл, зачем-то (наверно, для нас с вами) до приезда Одиссея ходивший в женском платье…

Все были на своих местах. Нужен был только подходящий случай, и он скоро представился: умер Катрей – дедушка Менелая по материнской линии, отец Аэропы, их с Агамемноном матери. Специально для любителей конспиралогических версий: Афродита, хоть и ждала подходящего момента, к смерти Катрея никакого отношения не имела. Дедушка был старенький и умер без вмешательства посторонних.

Менелай уехал на похороны. Афродита облегченно вздохнула, позвала Париса и буквально за ручку привела его в дом Менелая: вот тебе самая красивая женщина на свете. Я же обещала. Дети, любите друг друга!

Кто из «детей» первый сказал «Э», неизвестно: свидетелей не было. То ли Парис: дорогая, давай убежим. То ли Елена: милый, забери меня отсюда. Но вскоре они оба оказались в Трое.

Процесс пошел. У алтаря Аполлона ахейцам было знамение: змея, похитившая восемь птенцов с мамашей. Тут всем, даже Зевсу, стало ясно, что война будет длиться девять лет, а победа придет на десятый. Начался отсчет лет Троянской войны.

После того, как была принесена в жертву Ифигения, и Артемида махнула рукой и задули ветры, особенных препятствий не случилось. Разве что самого искусного среди ахейцев по стрельбе из лука Филоктета (Одиссей был вторым в этом виде) укусила змея, и его оставили на Лемносе, подлечиться. Но без него, разумеется, не обошлось: поправившись, он прибыл в Трою, и именно его меткая стрела поразила Париса.

Неувязка. Парис, по справедливости, должен был достаться Менелаю. Муж Елены еще до начала битвы пытался отомстить похитителю жены. И отомстил бы, если бы не помешала Афродита. Пришлось потом Менелаю довольствоваться Деифобом, так сказать, заместителем Париса на ложе Елены.

Надо сказать, что еще до того, как начали рубить и стрелять, Одиссей с Менелаем попытались кончить дело миром. Предложили переговоры. Отдайте Елену и кое-какое имущество, которое прихватила с собой эта парочка. Переговоры окончились неудачей, и мы знаем почему: так было угодно богам. Афродита была на стороне троянцев, что вполне логично. Гера с Афиной держали сторону ахейцев, разумеется. Но все вместе они хотели воевать.

На предложение послов Гектор, сын Приама, сказал: нет.

Все шло более или менее по общему плану, но всего предусмотреть было невозможно. Вот Ахилл, без которого, говорили боги, ахейцам победы не видать. Конечно, ему была предсказана гибель под стенами Трои. Но стратеги наверно думали, что это произойдет, когда победа будет у ахейцев в кармане.

Но просто было на бумаге… Аполлон, которому боги уже напомнили о дисциплине, когда он вопреки указаниям с Олимпа помогал троянцу Гектору, вновь показал себя не с лучшей стороны и направил стрелу Париса в пятку Ахилла. А дел было еще невпроворот. Тогда боги срочно выпустили еще одно предсказание: не видать ахейцам победы без сына Ахилла, Неоптолема. Как бы, продолжая дело отцов… Знакомая риторика.

Одиссей срочно отправился на Скирос, привез Неоптолема в Трою – продолжать дело отцов. Менелай тут же пообещал сыну Ахилла руку Гермионы. Одиссей вручил Неоптолему доспехи папы.

Доспехи эти заслуживают если не славы, то, по крайней мере, своего места в истории. Когда Ахилл упал бездыханным, охранять его тело от поругания стал Аякс Теламонид. По могучести Аякс Теламонид уступал только Гераклу. Но Геракла среди ахейцев в этот раз не было: он уже отдал дань Трое. Это было давно, когда отец Приама, Лаомедонт отказался отдать Гераклу ранее обещанную ему дочь Гесиону. Лаомедонту и его Трое тогда досталось…

Аякс решил, что более достойного претендента на доспехи Ахилла нет. Но троянцы отдали предпочтение Одиссею.

Почему спор между ахейцами должны были решать троянцы – непонятно. Но логика тут присутствует: со стороны виднее. Аякс был сильным, Одиссей был умным. Ироническая присказка: сила есть, ума не надо – не тогда ли родилась?

Аякс так разгневался, что решил перебить всех ахейцев. И сделал бы это, если бы не Афина. Она наслала на Аякса безумие, и он перебил стадо скота…

Бог мой, всё, всё, все наши сюжеты – всё оттуда! Вот вам Дон Кихот, сражающийся со стадом баранов…

Когда пелена спала с глаз и Аякс увидел, что натворил, он покончил жизнь самоубийством. Смерть смывает позор. А как иначе?

Новый обладатель доспехов Ахилла оказался вполне достойным своего папы. Кроме множества рядовых троянцев, которых перебил Неоптолем, он мог записать в свой актив и особые подвиги. Он лично и с особым удовольствием убил царя Трои Приама. Разумеется, кому, как не Неоптолему, могло выпасть счастье отрубить голову дочери Приама Поликсене – такова была просьба-требование покойного папы: тень Ахилла, вставшая над его могилой, предупредила ахейцев, что без этой жертвы дороги домой не будет. Ну, и вдова Гектора Андромаха тоже досталась Неоптолему: герой не мог покинуть Трою без добычи.

На обратном пути страшная буря разметала корабли ахейцев во все стороны.

Выяснилось, что Поликсену принесли в жертву напрасно: боги этого не просили. Тень кровожадного Ахилла, обещавшая ахейцам благополучное возвращение домой, возомнила о себе слишком много. Не по чину.

А боги этой бурей припомнили ахейцам святотатство, совершенное у алтаря Афины Аяксом номер два – Аяксом Оилидом: насилие над Кассандрой.

Ну и заодно напомнили, кто в доме хозяин.

Пути героев Трои разошлись. Кто куда.

Одиссею поневоле пришлось пуститься в увлекательное путешествие, которое получило соответствующее название – Одиссея. Годик он провел у волшебницы Кирки, на семь лет оказался в приятном плену у Калипсо, которая, в конце концов и не без влияния Афины, отпустила его. Одиссей совершил немало разных подвигов, прежде чем вернулся в Итаку, к своей верной Пенелопе: когда-то и очень прозорливо он предпочел Пенелопу ее двоюродной сестре Елене. В отличие от Елены Пенелопу никто не похищал, хотя женихов у нее было не меньше, чем у Елены. Когда Одиссей вернулся, Афина внушила Пенелопе, не узнавшей мужа, устроить для женихов соревнования по стрельбе из лука, принадлежавшего Одиссею. Никто из женихов не сумел натянуть этот лук. Тогда лук взял какой-то неизвестный бродяга, легко натянул его и перестрелял назойливых женихов. Пенелопа, разумеется, сразу догадалась, кем был этот бродяга.

Неоптолем после Трои оказался в Эпире, но царствовал там недолго. В Дельфах, куда он отправился вскоре побеседовать с оракулом, Неоптолем был убит. Поговаривали, что это сделал Орест, которому его дядя Менелай обещал когда-то руку Гермионы.

Потомок Пелопа, предводитель ахейцев Агамемнон добрался до родины без приключений: они ждали его дома, где и должно было совершиться проклятие Пелопа.

Клитемнестра неплохо изобразила радость, но при первом удобном случае вместе с Эгисфом убила мужа.

Брат Агамемнона Менелай узнал об этом на острове Фарос, где вместе с Еленой они нашли временный приют. Но отомстить за брата ему было не суждено – дельфийский оракул повелел сделать это Оресту.

Добровольный изгнанник, Орест вернулся в Микены и убил Клитемнестру и Эгисфа.

Ореста судили боги. Они решили, что Орест вынужден был убить мать – он мстил за отца. Боги оправдали Ореста.

А Менелая и его жену Елену боги до конца жизни переселили на Елисейские поля. Менелая – в награду за мужество и храбрость при выполнении боевого задания, Елену – в награду за активное участие в осуществлении задуманной богами операции под кодовым названием «Троянская война».

Проклятие Пелопа исполнилось.

  * * *
Пелопа забыли.

Прекрасно помнят имена его потомков и родственников. Поэты, драматурги, художники постарались: «Электра», «Медея», «Федра», «Ариадна», «Прекрасная Елена», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде», «Жертвоприношение Елены», «Андромаха», «Траур Электре к лицу» – перечислять эти названия можно бесконечно.

Но только одно место напоминает нам об имени Пелопа. И не случайно. Гефест очистил Пелопа от крови возничего Миртила. Он правил долго. И со временем владения царя Пелопа распространились на всю южную Грецию. Она и сегодня называется Пелопоннес.